*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методика використання комп

курсовые работы, Филология

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 447

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ……………….………………….…6
1.1 Мета і зміст навчання англійської мови в початковій школі…..……6
1.2 Базові методичні категорії……………………………………………10
1.3 Вікові особливості учнів початкової школи………………………...13
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І …………………………………………………15
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАКОВОЇ ШКОЛИ……………………………………..17
2.1 Метод проектів при навчанні англійської мови молодших учнів…17
2.2 Мовне портфоліо як інструмент самооцінювання навчальних досягнень молодшого школяра ………………………………………….20
2.3 Технологія використання комп’ютерних програм на уроках англійської мови в початковій школі……………………………………22
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2…………………………………………….……25
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………27
ДОДАТОК 1. ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ-ПРОЕКТІВ ДО НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Wonderland ДЛЯ УЧНІВ 4 КЛАСУ…………………………………………………………31
ДОДАТОК 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП‘ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ…………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….38
Актуальність дослідження. В ХХI в. Людство вступило до стадії розвитку, яка отримала назву «інформаційне суспільство». Протягом усієї тисячорічної історії суспільство накопичувало знання і довершувало способи зберігання й обробки інформації. Але на сучасному етапі розвитку знання старіють дуже швидко, і людина повинна «навчатися усе життя». Величезний об’єм знань, накопичений людством, заставляють шукати новітні підходи до організації процесу навчання.
Сучасна система освіти України стає все більше інтегрована на розвиток в європейському контексті , тому якість освіти та отриманих знань відіграють важливу роль у процесі орієнтації цієї системи на європейський рівень, тому сучасна система освіти спрямована на досягнення високих показників умінь та знань педагогів, що дуже сильно відбивається на стані освітньої системи України.
В наш час знання іноземної мови має дуже велике значення. Розширення та поглиблення зв'язків між державами світу підвищують запит на спеціалістів зі знанням іноземних мов. Вивчення англійської мови стає важливим як для професійного розвитку, так і для особистісного розвитку взагалі.
Постійний розвиток та непереривні кардинальні зміни суспільного життя й освітньої сфери вимагає від кожного учня і вчителя володіння відповідними знаннями, вміннями та навичками. Тема нашого дослідження «Сучасні технології навчання англійської мови в початковій школі» розкриває головні підходи до формування соціально компетентної особистості учня.
Всі вищезазначені чинники зумовили об’єкт, предмет і мету дослідження.
Об’єктом дослідження виступає навчання англійської мови в початковій школі.
Предметом дослідження є сучасні технології навчання англійської мови в початковій школі.
Мета дослідженняполягає у виявленні сучасних технологій навчання англійської мови шляхом аналізу теоретичного матеріалу та досвіду педагогів-майстрів.
Для реалізації поставленої мети необхідно використання наступного завдання: виявити і розкрити сутність основних сучасних...
Англійська мова має дуже значне місце у початкових класах, тому що за допомогою іноземної мови закладаються основи для розвитку у молодших шко¬лярів інтересу до мовного і культурного розмаїття світу, поваги до мов і культур інших народів, для розвитку комунікативно-мовленнєвого такту, культури спілкування, мовного етикету та комунікабельності.
Вивчення англійської мови у початковій школі спрямоване на досягнення наступних цілей:
• формування елементарних комунікативних умінь в говорінні, аудіюванні, читанні і письмі;
• розвиток особистостістних здібностей (мовних, уваги, мислення, пам'яті, уяви), а також формування мотивації до подальшого оволодіння англійською мовою;
• забезпечення комунікативно-психологічної адаптації молодших школярів до нового мовного світу;
• освоєння елементарних лінгвістичних уявлень;
• залучення дітей до нового соціального досвіду з використанням англійської мови;
• формування мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей молодших школярів, а також їх загальнонавчальних умінь.
Фонетична, лексична та граматична компетенції відіграють центральні ролі в навчанні англійської мови учнів початкової школи.
Сьогодення має досить різноманітні погляди на організацію і зміст навчання, тому необхідним стратегічним елементом роботи вчителів стає відбір змісту і створення технологій опрацювання матеріалу. Виходячи з цього, ми можемо говорити про освітню технологію –модель спільної роботи вчителя і учнів з планування, організації та проведення реального процесу навчання за умови забезпечення комфортності для всіх суб’єктів освітньої діяльності. Психологічні особливості учнів молодшої школи створюють особисте психологічне підґрунтя використання таких технологій, як «Навчання у співпраці», «Проектна технологія», «Мовний портфель», «Комп’ютерні технології»тощо.
Навчання у співпраці
Ця технологія базується на ідеї взаємодії учнів у групі, ідеї взаємного навчання при організації якого учні беруть на себе не тільки індивідуальну, але і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу