*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт з переддипломної практики з бухгалтерського обліку на сільгосппідприємстві

отчеты по практике, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 783

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 3-10
2. Облік касових операцій. 11-13
3. Облік операцій на рахунках у банку. 14-16
4. Облік розрахунків з дебіторами. 17-23
5. Облік розрахунків за забов`язаннями. 24-29
6. Облік кредитів та інших позичкових коштів. 30-32
7. Облік виробничих запасів. 33-37
8. Облік продукції сільськогосподарського призначення. 38-41
9. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі. 42-45
10. Облік основних засобів. 46-50
11. Облік капітальних інвестицій. 51-53
12. Облік праці та її оплати. 54-58
13. Облік витрат на організацію та управління. 59-61
14. Облік допоміжних виробництв, утримання й експлуатації машин та обладнання. 62-64
15. Облік витрат і виходу продукції рослинництва. 65-68
16. Облік витрат і виходу продукції тваринництва. 69-71
17. Облік витрат і виходу продукції промислового виробництва. 72-73
18. Облік витрат і виходу продукції обслуговуючих виробництв. 74-75
19. Облік власного капіталу та забезпечення забов`язань. 76-80
20. Облік реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг. 81-84
21. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності. 85-88
22. Інвентаризація. 89-91
23. Організація складання та подання звітності. 92-94
Висновки і пропозиції 95-98
Список використаної літератури 99-103
Підприємство було зосноване у серпні 2006 року, як юридична особа з метою розвитку аграрного сектору економіки на засадах приватної власності для отримання прибутку шляхом здійснення виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва. Центральний підрозділ підприємства знаходиться в смт. Шаровка Богодухівського району Харківської області. Шаровка - селище міського типу, розташоване на обох берегах річки Мерчик, за 20 км від районного центру Богодухів та на відстані 60 км від областного центру м. Харків, до найближчої залізничної станції Водяна та автотраси Харків-Суми – 15 км. Поруч з полями створена мережа польових доріг для обслуговування полів та виробничих ділянок. Вигідне місце розташування позитивно впливає на взаємовідносини господарства з підприємствами, організаціями та ринками збуту сільськогосподарської продукції.
Основною метою діяльності підприємства на сьогоднішній день є виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції рослинництва такої, як озима пшениця, жито, гречка, кукурудза, ячмінь, горох, овес, соняшник, соя та тваринництва - вирощування великої рогатої худоби молочного та м'ясного напрямку та свиней. Продукція рослинництва вирощується на площі сільськогосподарських угідь 25,3 тис.га, що взяті у фінансову оренду.
За даними таблиці 1.1 можна визначити, що в господарстві переважає зерновий напрямок діяльності, а саме переважає виробництво і реалізація пшениці, кукурудзи, соняшника та ячміню. На протязі останніх трьох років дана продукція займає найбільшу питому вагу в обсягах продажу підприємства. За цей період в структурі товарної продукції господарства відбулися зміни. Загальний обсяг реалізації у 2010р. збільшився порівняно із попереднім у 2,6 разів або на 75915,5 тис.грн. Збільшились обсяги реалізації рослинницької продукції у 2010 році в 2,7 разів (73250,5 тис. грн.) та тваринницької продукції в 1,7 разів (2624,8 тис. грн.) порівняно з попереднім роком.
Дані таблиці 1.2 свідчать про те, що...
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». Під запасами розуміють активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством. Всі запаси, що надходять на підприємство спочатку оприбутковуються на склад підприємства під повну матеріальну відповідальність комірника і тільки після цього можуть передаватися іншим матеріально-відповідальним особам для використання у виробничо-господарській діяльності.
Первинні документи з обліку запасів на підприємстві складаються вручну. Довіреність на отримання цінностей використовується для отримання представником підприємства сировини, матеріалів, палива, запчастин, інвентарю, худоби, насіння, добрив, інструментів, основних засобів і інших товарно-матеріальних цінностей. Облік довіреностей ведеться в Журналі реєстрації довіреностей.
Аналітичний облік виробничих запасів в господарстві ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп запасів за Картками складського обліку матеріалів, які використовуються для обліку наявності і руху запасів на складі за кожним найменуванням, номенклатурним номером окремо, ведуться в одному примірнику комірником і зберігаються у нього. Записи у них відображаються у день надходження або вибуття цінностей. Узагальнюючим регістром аналітичного боліку виробничих запасів є Оборотно-сальдова відомість по рахунку 20 за субрахунками. У кінці місяця складається звіт Аналіз рахунка 20.
Надлишки виробничих запасів, виявлених при інвентаризації, зараховують в доход операційної діяльності записом: Д-т 20 К-т 719. Вартість нестачі виробничих запасів в межах природних втрат і в цілому списується: Д-т 947 К-т 20. Нестачі і втрати від...
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за принципом подвійного запису відповідно до нового плану рахунків, що дозволяє одержати повну інформацію, необхідну для контролю за діяльністю підприємства. Регулюють здійснення обліку у товаристві діючі в Україні законодавчі та нормативні акти, у тому числі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку відбуваються відповідно Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку.
Також необхідно зазначити, що на господарстві застосовується автоматизована форма обліку за програмою «1С: Підприємство 7.7» зі складанням первинних документів переважно ручним способом. Під час проходження мною практики у товаристві було виявлено ряд недоліків у процесі ведення бухгалтерського обліку. В багатьох первинних документах проставляються не всі реквізити підприємства, перекручуються дати, відсутні підписи матеріально-відповідальних осіб, все це значно ускладнює подальший облік. На підприємстві виникають нестачі, виявлені під час інвентаризації. Вони відбуваються з вини матеріально відповідальних осіб та мають систематичних характер.
Поряд з цим можна зазначити випадки необґрунтованості використання грошових коштів та неефективності здійснення витрат, що значно збільшує собівартість продукції.
Зважаючи на всі вказані вище недоліки, маю наступні пропозиції щодо удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві:
1. Здійснювати розподіл обов`язків чітко у відповідності графіку документообігу і посадовим інструкціям працівників бухгалтерії.
2. Здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю складання первинної документації та відображенню її у регістрах обліку...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу