*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення організаційної структури управління на торговельному підприємстві

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 149 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 374

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ«ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНО»
Зав. кафедри менеджменту
організацій та логістики
д.т.н., проф. Волков В.П.
_________________________

«___» _____________ 20__ р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Виконала: ст. гр.
Науковий керівник: к.е.н., викладач Нормоконтролер: ___________________________________________________


Запоріжжя 2012
ЗМІСТ


ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 11
1.1 Основні типи організаційних структур управління 11
1.2 Розподіл функціональних обов'язків, прав і відповідальності між структурними елементами підприємства 21
1.3 Методика оптимізації організаційної структури управління 31
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 42
2.1 Організаційно – правова характеристика Мелітопольського
РАЙСТ. 42
2.2 Аналіз результатів економічної діяльності Мелітопольського РАЙСТ 53
2.3 Оцінка діючої структури управління Мелітопольського РАЙСТ 64
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТРИ УПРАВЛІННЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙСТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 74
3.1 Оптимізація організаційної структури управління
Мелітопольського РАЙСТ 74
3.2 Розподіл функціональних обов’язків та відповідальності між структурними елементами організаційної структури управління Мелітопольського РАЙСТ 86
3.3 Оцінка ефективності пропозицій з оптимізації організаційної структури управління Мелітопольського РАЙСТ 97
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 109
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114
ДОДАТКИ 119
Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю розгляду теоретичних положень відносно розробки практичних рекомендацій щодо реалізації механізму оптимізації та розвитку організаційної структури управління торговим підприємством в умовах невизначеності, що забезпечує підвищення загальної ефективності функціонування підприємства в цілому. Основними причинами, які підштовхують керівників підприємств до структурних перетворень існуючої організаційної структури управління є: низький рівень функціонування підприємства або навпаки, коли діюча структура управління стримує подальший розвиток підприємства; постійні зміни у навколишньому бізнес-середовищі, які диктують свої умови, задоволення яких неможливе в рамках існуючої структури управління.
Організаційна структура управління (ОСУ) є одним із ключових понять менеджменту, яке тісно взаємопов'язане з метою, функціями та безпосереднім процесом управління, а також роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках даної структури протікає весь управлінський процес, в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій та професійної спеціалізації, тому дуже важливим є приведення її до оптимального стану.
На сьогоднішній день, в Україні, в інтересах виживання в існуючому середовищі та гнучкому реагуванні на постійно мінливі ринкові умови, подолання відставання в розвитку техніки і технології та забезпеченні в результаті цього високої якості продукції і послуг, підвищення стійкості та адаптаційної здатності у задоволенні потреб споживачів, підприємства повинні цілеспрямовано проводити організаційні перетворення. Завдяки цьому, можна подолати інертність та застій в організаційних структурах управління та сформованій системі зв'язків і відносин.
В сучасних умовах розвитку економіки, проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, які впливають на неї потребує детального дослідження та вивчення. Це пов’язано з тим, що...
Аналіз теоретичних аспектів показав, що на сьогоднішній день, багато торгових підприємств України відчувають потребу в зміні організаційної структури управління. Це пов'язано, перш за все з тим, що більшість з них характеризуються побудовою структур управління бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим рівнем формалізації праці та централізованим прийняттям управлінських рішень. Такі структури у зв’язку з жорсткою конкуренцією, мінливими умовами зовнішнього бізнес-середовища, що не є статичним і постійним, не є ефективними на сьогодні. Така ситуація підштовхує підприємства до пошуку новітніх методів та підходів до їх, тому що саме структура управління є каркасом підприємства, в якому протікає весь управлінський процес де беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій та спеціалізації, тому дуже важливим є приведення її до оптимального стану.
Складність та різноманітність організаційних структур управління, породжують існування різноманітних методів з їх вдосконалення та оптимізації. Найбільш поширеними в практиці є такі методи: метод аналогії; експертно-аналітичний; структуризація цілей; організаційне моделювання. Вивчення основних процесів оптимізації структури управління, дозволило виділити основні з них: підготовка; аналіз існуючої організаційної структури, збір необхідної інформації; структуризація виявлених проблем, вироблення повного їх розуміння; проектування оргструктури управління; оцінка ефективності організаційної структури управління.
Аналіз діючої організаційної структури управління Мелітопольського РАЙСТ на основі використання матриці проекцій, анкетування серед вищого керівництва підприємства, використання комплексної оцінки ефективності оргструктури показав, що вона має ряд недоліків, які відображаються в наступному: не відповідність цілям товариства та головній меті, яка заключаються в отриманні прибутку; низька адаптивність до змінюючихся умов існування; заплутаність структурних елементів; нерівномірний розподіл...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу