*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Регулирование предпринимательской деятельности на основе статистических методов в управлении предприятием»

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 480 руб.

Просмотров: 317

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Статистика результатів діяльності промислового підприємства 4
Задача 1. Узагальнююча статистична характеристика показників підприємства 4
Задача 2. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки 8
Задача 3. Показники продуктивності праці і заробітної плати 11
Задача 4. Статистика цін 16
Задача 5. Статистика ефективності промислового виробництва 21
2. Статистика ринку 24
Задача 6. Статистичне дослідження ринкового попиту. 24
Задача 7. Статистичне дослідження ринкового попиту. 25
Задача 8. Статистика продаж. 27
Задача 9. Статистична оцінка конкурсу товарів 30
Задача 10. Статистична оцінка конкурсу товарів. 32
Задача 11. Статистична оцінка умов постачання і вхідного контролю. 33
Задача 12. Статистична оцінка умов постачання і вхідного контролю. 34
Задача 13. Статистичне вивчення втрат товару в путі й обґрунтування страхових платежів 36
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 40
Обєкт курсової роботи: промислове підприємство у ринкових умовах.
Вихідні данні: умовне завдання по варіанту 16.

Ціль курсової роботи: вивчення й практичне застосування статистичних методів в управлінні підприємством для дослідження ринкового попиту на товари і вирішення задач по обґрунтуванню рішень управління виробництвом, а також вивчення суті, змісту, форм і засобів регулювання підприємницької діяльності на основі статистичних критеріїв.

Метод курсової роботи: вивчення ринкових ситуацій, застосування аналізу ймовірності і статистичних критеріїв для оцінки ринкових ситуацій, обґрунтування рішень по управлінню збутом товарів на основі статистичних оцінок.
Основний зміст курсової роботи:
статистична оцінка основних результатів діяльності підприємства;
статистичне вивчення ринкового попиту на товари з оцінкою імовірності і розмірів попиту на товари, впливу різниці цін на товари й еластичності міри попиту на товари, впливу реклами на попит;
статистика продажу товарів з оцінкою ймовірності і кількості продажу товарів, визначенні числа клієнтів для забезпечення необхідної кількості продажу товарів;
статистична оцінка конкурсу товарів із визначенням міри зв’язку між експертними оцінками товарів, узгодженості дій експертів, формуванню статистичного висновку;
статистична оцінка умов постачання й вхідного контролю з визначенням імовірності забезпечення постачання і ймовірності поставок;
статистичне вивчення втрат товарів у дорозі та обґрунтування страхових платежів з оцінкою ймовірності і кількості втрат товарів.

Основні результати: проведено статистичне вивчення функціонування промислового підприємства в ринкових умовах, ринкового попиту і ринку збуту товарів, впливу коливання цін на товари і впливу реклами, оцінка конкурсу товарів, оцінка умов постачання підприємства, оцінки втрат товарів у дорозі також страхових платежів, виконано аналіз показників, сформульовані рекомендації для системи управління підприємством.

Ключові слова: СТАТИСТИКА,...
Задача 1. Узагальнююча статистична характеристика показників підприємства

За наведеними в таблиці 1 даними про вартість майна і прибуток промислового підприємства виконати такі завдання:
1) Скласти комбінаційне групування підприємств за двома ознаками, утворивши з рівними інтервалами 4 групи за вартістю майна і 3 групи за прибуток;
2) Скласти аналітичне групування, що відбиває залежність прибутку підприємств від вартості майна;
3) Зазначити структурні (мода, медіана) і показники варіації розподілу підприємств за вартістю майна (середнє лінійне та квадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації).
Розподіл промислових підприємств за розміром вартості майна та прибутку:

Задача 2. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки

За даними про тижневе споживання матеріалів на промисловому підприємстві (табл.2)
1) розрахувати ланцюгові і базисні показники динаміки (абсолютний приріст, темп росту, темп приросту) і середньорічний темп росту. Зробити висновки;
2) обґрунтувати вид лінії тренду для рядів динаміки;
3) визначити параметри рівняння регресії лінії тренду;
4) розрахувати точковий та інтервальний прогноз щодо споживання матеріалів у наступному тижні.
Споживання матеріалів на промисловому підприємстві, тис. грн.

Задача 5. Статистика ефективності промислового виробництва

По виробничому об’єднанню є планові і фактичні дані за звітній рік і фактичні дані за базовий рік, що включають основні техніко-економічні показники і повну собівартість товарної продукції:
1. Чисту продукцію промисловості, чисту й умовно-чисту продукцію підприємства. Проаналізувати, по якому елементі чистої продукції відбулися найбільші відхилення від плану.
2. Показники ефективності промислового виробництва і темпи їх динаміки представити в розрахунковій таблиці. Необхідно скласти аналітичну записку до отриманих даних, у якій відзначити як позитивні так і негативні явища динаміки показників, пояснити їх причини. Обсяг аналітичної записки повинний складати 2-3 стор....


1. Лугіні О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. К: Центр навчальної літератури, 2005. – 580с.
2. Гмурман М.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. М. Высш. Шк., 1983.
3. Гаркавий В.К., Ярова В.В. Математическая статистика: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004, - 384с.
4. Дружинин Н.К. Математическая статистика в экономке. – М.: Статистика, 1971.
5. Методические указания и индивидуальные задания по курсу «Статистика», ДонНТУ, 2005г.
6. Ковтун Н.В, Теорія статистики. Задачник 2-е доп. Доопр. Втдання. – Кіровоград: ДЦУВ, 1997. – 162с.
7. Статистика промышленности: Учебник / В.Е. Адамов, Э.В. Вергилес, Э.М. Воронина идр. Под ред. В.Е. Адамова. – М. Финансы и статистика 1987. – 456
8. Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов/Под ред. В.М.Симчеры/ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 259с.
9. Теория статистики/Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1998. 576с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу