*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сутність педагогічної технології і діяльність вчителя

семинарские работы, педагогика

Объем работы: 9 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 453

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Сутність і взаємозв’язок понять освітні технології, педагогічні технології та навчальні технології.
2. Класифікація педагогічних технологій.
З визнанням педагогічної технології важливим чин¬ником навчально-виховного процесу не припинялися спроби з'ясування її сутності та особливостей. З одного боку, це спричинено поглибленням наукового і прак¬тичного інтересу до педагогічних технологій як засобу підвищення ефективності навчально-виховного проце¬су, з іншого — розвитком конкретних педагогічних тех¬нологій, у процесі якого розкривалися нові їх універ¬сальні сутнісні дані. Підходи дослідників до визначен¬ня поняття «педагогічна технологія» різноманітні.
Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою педагогічні технології згрупова¬но за різноманітними системними та інструментально значущими ознаками. Відповідно в сукупності педаго¬гічних технологій виокремлено:
1. За рівнем застосування:
— загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів);
— предметні (призначені для вдосконалення викла¬дання окремих предметів);
— локальні та модульні (передбачають часткові змі¬ни педагогічних явищ).
Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і виховання є їх технологізація — не¬ухильне дотримання змісту і послідовності етапів впро¬вадження нововведень.
Історично поняття «технологія» (грец. techne — мистецтво, майстерність і Іоgos — слово, вчення) у зна¬ченні науки про майстерність виникло у зв'язку з тех¬нічним прогресом. Найзначущішим воно є у виробничій діяльності, де технологія тлумачиться як сукупність знань про способи і засоби оброблення матеріалів, мистецтво володіння процесом.

1. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога: Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 208 с.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. – К.: Академвмдав, 2004. – 351 с.
3. Кондратенко Н.Е., Прежде Л.Н. Инновационные модели и технологии обучения в контексте задач реформирования образования // Инновации в образовании. – 2002. - №4. – С. 110-113.
4. Краткий справочник по педагогической технологи / Под ред.. Н.Е.Щурковой. – М.: Новая школа, 1997. – 64 с.
5. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 448 с.
6. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта»; Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 368 с.
7. Нові технології навчання та виховання // Все для вчителя. – 1999. - №6. – С. 10-13.
8. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін..; За заг. ред.. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
9. Педагогічна технологія: Посібник / І.Ф.Прокопенко, В.І.Євдокимов. – Х., Основа, 1995.
10. Сисоєва С. Педагогічні технології: проблеми, пошуки, перспективи впровадження // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. - №6. – С. 15-26.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу