*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Усовершенствование стратегического планирования деятельности предприятия

дипломные работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 112 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 5000 руб.

Просмотров: 246

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Скриншоты
Заказать работу
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
1.1.Еволюція підходів до стратегічного планування 8
1.2. Необхідність розробки стратегій організацій 17
1.3. Процес стратегічного планування та його інструментарій 22
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛІЧЧА» 35
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 35
2.2. Аналіз факторів, що впливають на діяльність ВАТ «ММК ім. Ілічча» 40
2.3. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства ВАТ «ММК ім. Ілічча» 52
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ММК ІМ. ІЛІЧЧА» 59
3.1. Процес стратегічного планування діяльності підприємства 59
3.2. Вибір та розробка стратегії розвитку ВАТ «ММК ім. Ілічча» 62
3.3. Розробка заходів із удосконалення стратегічного планування на ВАТ «ММК ім. Ілліча» 71
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 77
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ
За структурою дипломна робота складається з чотирьох розділів.
У першому розділі представлено теоретичні аспекти стратегічного планування діяльності на підприємстві: представлено понятійний апарат, місце та значення стратегічного планування у діяльності підприємства, інструментарій та моделі стратегічного планування.
У другому розділі проведено стратегічний аналіз діяльності підприємства (на базі інформаційних матеріалів ВАТ «ММК ім. Ілічча»), визначено та проаналізовано фінансово-господаський стан підприємства, фактори, які впливають на діяльність підприємства, його сильні та слабкі сторони, побудовано матрицю SWOT-аналіз для ВАТ «ММК ім. Ілічча», розраховано показник конкурентоспрожності підприємства.
У третьому розділі визначено проблеми реалізації стратегічного планування на підприємстві, визначено стратегію розвитку ВАТ «ММК ім. Ілічча», розроблено систему заходів із удосконалення стратегічного планування на підприємстві.
У четвертому розділі висвітлені питання стосовно охорони праці на підприємстві, зокрема щодо повітря робочої зони, освітлення, забезпечення електро- та пожежної безпеки, захисту навколишнього середовища.
Інформаційною базою дипломної роботи були статистичні дані, фінансова звітність підприємства і нормативно-правові акти.
Світова фінансова криза показала наскільки підприємства, державні установи, сектори економіки та цілі країни взаємопов’язані між собою. В процесі глобалізації створюється глобальна сітка зі світовими масштабами, тому передбачити де саме відбудеться розрив неможливо. Стратегічне планування та розроблення сценаріїв дій у випадку негативного розвитку подій є життєво необхідними навіть у період економічного процвітання. Найбільших збитків криза завдає саме тим підприємствам, економікам, які є неготовими до неї. А також вона виникає там, де її найменше очікували. «Ми не можемо контролювати зовнішнє середовище, – говорив один із керівників General Motors Альфред Слоан, - або точно передбачати усі зміни в ньому, проте ми можемо прагнути до гнучкості, для того щоб пережити економічні потрясіння» [57, с.42].
Стабільність підприємства як економічна категорія – це здатність внутрішніх сил організації протидіяти негативному впливу зовнішнього середовища. Відсутність довгострокових планів та сценаріїв – це є перша ознака незрілого бізнесу, що і веде до його ліквідації.
Планування в сучасних умовах господарювання – це процес, де збігаються інтелектуальні, інтуїтивні та раціоналістичні прийоми, які дозволяють поєднати формальний та неформальний аспекти управління, щоб забезпечити впорядкованість заходів щодо реалізації стратегій для досягнення поставлених цілей. Згідно з функціональним підходом до управління, планування, що є основною його функцією, треба визначити змістовно та організаційно, залежно від умов функціонування підприємства та поглядів керівників на місце, роль та значення цієї функції для розвитку підприємства.
Процес стратегічного планування посідає центральне місце в системі стратегічного управління. Більшість західних i східних фірм використовують стратегічне планування для того, щоб зміцнити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які сформувались зовні та в середині підприємства.
Загальною проблемою для промислових підприємств України і зокрема для...
Стратегічне планування – це адаптивний процес, за допомогою якого здійснюються регулярна розробка та корекція системи досить формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання на основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів i програм, однак головний змістовний акцент при цьому робиться на довгострокові цілі та стратегії їх досягнення.
Вітчизняна і зарубіжна теорія та практика стратегічного планування виробили інструментарій вибору стратегій. Під інструментарієм розуміють систему методів і моделей, способів і механізмів обгрунтованого вибору стратегій за чітко визначеними критеріями. До інструментарію стратегічного планування належать: формальні моделі та кількісні методи, найпоширеніші у зарубіжній практиці планування; самостійний творчий аналіз, який враховує специфіку підприємства і ґрунтується на аналітичних та інтуїтивних здібностях спеціалістів з планування. При цьому під стратегічним плануванням розуміють вид діяльності, який проводиться заради вибору конкретної стратегії з багатьох альтернатив і формування всієї системи стратегій розвитку діяльності підприємства. Під час такого планування досліджується вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій. Звичайно стратегічні переваги випливають з аналізу, по-перше, особливостей фірми порівняно з її конкурентами і, по-друге, сприятливих і несприятливих чинників навколишнього середовища. Останнім часом до цих позицій додають ще дві: здатність до швидких змін у стратегії й організації у відповідь на зміни навколишнього середовища, а також культуру організації в плані сприйняття і реалізації стратегії.
На підставі проведено стратегічного аналізу діяльності ВАТ «ММК ім. Ілічча» можна зробити висновок, що підприємство є рентабельним і має великі перспективи у розширенні своєї діяльності та забезпеченні реалізації...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу