*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Бізнес-план підприємства ТОВ Омега

курсовые работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 473

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Формування бюджетів для визначення собівартості та ціни продукції
1.1. Загальна характеристика підприємства
1.2. Бюджет прямих витрат на виробництво продукції
1.3. Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції
1.4. Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції
1.5. Аналіз беззбитковості виробництва продукції
2. Фінансовий розділ бізнес-плану
2.1. Прогнозування потоків грошових коштів
2.2. Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим
методом
2.3. Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом
3. Поглиблений аналіз фінансового стану ТОВ «Омега»
3.1. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
3.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства
3.3. Аналіз ділової активності підприємства
3.4. Аналіз рентабельності підприємства
Висновок
Перелік використаної літератури
На функціонування підприємств у ринковій економіці впливає безліч чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх. Для врахування та оптимізації всіх факторів, що обумовлюють роботу підприємства, а також для розробки програми діяльності нового підприємства просто необхідно скласти бізнес-план.
Створення підприємства в сучасних ринкових умовах, діяльність якого була б прибутковою, неможливе без попередньо розробленого бізнес-плану, одну з найважливіших частин якого складає фінансовий розділ. Саме завдяки ретельно розробленому фінансовому плану підприємства, воно зможе стати фінансово стійким, платоспроможним та рентабельним, що й обумовить ефективну роботу фірми у майбутньому. Отже, розробка бізнес-плану є першочерговим завданням при створенні нової фірми, що й обумовлює актуальність теми роботи.
Об’єктом роботи є процес бізнес-планування на підприємстві.
Предмет роботи – теоретичні засади, практичні аспекти та методичне за-безпечення розробки фінансової частини бізнес-плану.
Мета роботи полягає у розробці бізнес-плану підприємства, що займати-меться виготовленням офісних меблів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
надати загальну характеристику підприємства;
розробити бюджети прямих та непрямих витрат на виробництво;
зробити калькуляцію собівартості та визначити ціни одиниці продукції;
провести аналіз беззбитковості виробництва продукції;
зробити прогноз потоків грошових коштів;
зробити прогноз звіту про фінансові результати та балансу;
провести поглиблений аналіз фінансового стану підприємства.
Розробка бізнес-плану буде здійснена з урахуванням нормативно-правової бази України, що регулює процеси створення та діяльності підприємств, а також ведення бухгалтерського обліку та здійснення фінансової діяльності. Такими нормативно-правовими документами є Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(с)БО 2 "Баланс", П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(с)БО...
В результаті написання курсової роботи був створений бізнес-план виробничого підприємства ТОВ «Омега», яке буде займатися виготовленням офісних меблів. Продукція підприємства позиціонується як економічна та екологічно чиста, т. я. буде виготовлятися з натуральних матеріалів та деревини, при цьому ціни будуть встановлені на мінімальному рівні у обраному сегменті ринку.
Складання бюджету прямих витрат дозволило визначити вартість сировини, матеріалів, оплати праці робітників основного виробництва та відрахування на соціальні заходи. Так, на один виготовлений стіл припадатиме 1010,06 грн. прямих витрат, а на один стілець – 146,21 грн. Варто наголосити, що оплата праці столярів буде залежати виключно від кількості виготовленої ними продукції та складатиметься з двох частин: основної та додаткової. Розмір додаткової зарплати складатиме 10% від основної, тобто збільшення основної зарплати сприятиме збільшення й додаткової, що має стимулювати робітників до підвищення продуктивності праці.
Бюджет непрямих витрат включатиме загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та витрати на збут. При чому найбільшу питому вагу матимуть загальновиробничі витрати пов’язані з забезпеченням роботи працівників основного виробництва, а саме 47,63%, адміністративні витрати складуть 36,86%, а витрати на збут – 15,51% від усіх непрямих витрат.
Ціна продукції була визначена методом, який називається метод визна-чення ціни з орієнтацією на конкурентів. Так, була визначена собівартість одного стола (1324,84 грн.), одного стільця (191,07 грн.) та порівняно отримані результати з цінами на подібні товари конкурентів. При установленні цін на столи у 1720 грн. та цін на стільці у 333 грн. було враховано нижній поріг цін конкурентів на продукцію аналогічної комплектності та якості матеріалів. Також враховувалося позиціонування підприємства як такого, що виготовляє доступну економічну продукцію, а, отже, ціни є максимально наближені до нижнього цінового порогу конкурентів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу