*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення кадрової політики підприємства торгівлі

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 102 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 236

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Тема дипломної роботи: удосконалення кадрової політики підприємства
торгівлі
Затверджена наказом по університету « 15 » жовтня 2010 р. № 639-С .
2. Термін подання студентом завершеної роботи 2011 р. .
3. Цільова установа та вихідні дані до роботи Закони України та нормативні
документи, спеціальна література та періодичні видання за темою роботи,
дані статистичної та фінансової звітності, дані управлінського обліку по
підприємству

4. Зміст дипломної роботи, перелік питань, що їх належить розробити
Вступ – обґрунтування актуальності теми. Теоретичний розділ: сутність
кадрової політики підприємства.
Аналітичний розділ: дослідження кадрової політики підприємства торгівлі
Проектний розділ: обґрунтування пропозицій з удосконалення кадрової політики підприємства торгівлі.

Висновки: стислий виклад основних результатів дослідження
5. Перелік графічного матеріалу

Організаційна структура управління підприємством.
Структура кадрової політики підприємства
Основні показники кадрової політики підприємства
ВСТУП........................................................................................................... 8

Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ………………………………………….. 12
1.1 Теоретичні підходи до управління трудовими ресурсами підприємства торгівлі ......................................................................... 12
1.2 Особливості управління персоналом підприємства торгівлі …………................................................................................................... 21
1.3 Поняття та види кадрової політики підприємства …………....... 29

Розділ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ОПТИКОЮ В УКРАЇНІ …………………………………………………..........................
46
2.1 Дослідження особливостей роздрібної та оптової торгівлі оптикою в Україні………………………………………………………..…...........
46
2.2 Аналіз основних напрямків господарської діяльності підприємства ПП «Оптика»………………………………................
49
2.3 Характеристика існуючої системи управління кадрами ПП «Оптика»……………………………………………….........................
54

Розділ 3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА «ОПТИКА».................................................................……......................

65
3.1 Swot-аналіз підприємства«Оптика»………...................................... 65
3.2 Обгрунтування кадрової політики підприємства «Оптика»........ 75
3.3 Заходи щодо удосконалення управління персоналом підприємствам торгівлі «Оптика»……………….....................
76

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ............................................................................................. 98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................ 99
ВСТУП
Людські ресурси – специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів підприємства. Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими чинниками економічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а й споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються людиною лише за сприятливих умов.
Сучасні тенденції розвитку ринкових відносин в Україні призвели до формування нових поглядів під час здійснення управління на підприємствах. Це пов'язано з тим, що соціально-економічні протиріччя, які виникли у суспільстві, знаходять вираження в незадоволенні зайнятого населення роботою, у відсутності кар'єрного росту, у невідповідній оплаті за фактичними її результатами. Стало зрозуміло, що ринкова економіка – це економіка задоволення людських потреб, у тому числі і потреби в якісно новому етапі трудового життя.
Кадрова політика в межах новітніх підходів розглядається як важіль, що сприятиме здійсненню результативного управління, рівень якого можливо виміряти відповідними показниками соціального та економічного характеру. Кадрова політика є однією з важливих соціально-економічних характеристик будь-якого підприємства, і особливе значення даний аспект набуває в умовах ринкової економіки. Основою кадрової політики є люди підприємства – це самий цінний ресурс. Для формування сильної команди необхідно прагнути залучати більш здібних та перспективних спеціалістів. Особливістю кадрової політики підприємства торгівлі є вміння поєднувати досвід та професіоналізм, енергію і талант. Справжня кадрова політика направлена на...

В процесі проведеної роботи були досягненні наступні завдання: Були дослідженні теоретичні аспекти кадрової політики, проведений аналіз та зроблена оцінка кадрової політики на ПП «Оптика», яке являється предметом дослідження. Також були розробленні пропозиції по вдосконаленню кадрової політики на даному підприємстві.
Досліджуючи теоретичні аспекти кадрової політики було виявлено, що це система управління людьми, яка являє собою основний напрямок організації, генеральну лінію формування, розподілу та раціонального використання людських ресурсів. Виявила, що людські ресурси, таким чином, виступають об’єктом кадрової політики, а її ціллю є їх постійний розвиток та вдосконалення шляхом визначення та задовільнення матеріальних та духовних потреб, безперервного підвищення та культурного росту кваліфікованих робітників, а саме кадрів.
В теорії були досліджені елементи кадрової політики, до яких належать:тип влади, стиль керівництва, філософія підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір. Також в теорії я описала напрямки якими займається кадрова політика, планування кадрової роботи та розглянула сутність інструменту реалізації кадрової політики.
Все це було розглянуто та проаналізовано на підприємстві «Оптика». Розглянуті елементи кадрової політики, напрямкикадрової роботи на підприємстві, виявлені їх позитивні якості для підприємства та недоліки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу