*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Регламентування принципів обліку та звітності в світовій та вітчизняній практиці

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 360

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ПРИНЦИПУ ОБЛІКУ
РОЗДІЛ 2 РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ПРИНЦИПУ ОБЛІКУ
Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності становлять основу методологічних рішень при підготовці фінансової звітності та забезпечують правильне формування її показників [1, C. 93].
Загальноприйняте значення поняття принципу (від лат. principium – начало, основа) – твердження яке приймається як правдиве завжди і всюди там де воно застосоване [2].
У законодавсті регламентація принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється на основі таких нормативно-правових документів: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [3], П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [4].
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" виділяє десять принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
В залежності від контексту поняття принципу тлумачиться по-різному. В бухгалтерському обліку принципами виступають основні засади, на яких здійснюються його функції в мікроекономічному середовищі, тобто для суб’єктів підприємницької діяльності. Щодо особливостей розуміння цього поняття у сфері бухгалтерського обліку та звітності, то це велика кількість підходів, зокрема й вітчизняні вчені наводять не одне його тлумачення (таблиця 1.1.).
Таблиця 1.1.
Тлумачення різними авторами поняття принципу обліку
ПІБ Вітчизняних вчених Визначення поняття принципу
Н.М. Малюга Це те, що завжди, за будь-яких умов, без будь-якого винятку властиве певному явищу. Принцип виступає основою, початком, керівною ідеєю у будь-яких відносинах [7, С. 25].
О. І. Васюта-Беркут Це основні засади, на яких здійснюються функції суб’эктів господарської діяльності у мікроекономічному середовищі [6, С. 6].
В. Г. Швець це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності [8, C. 25].
Н. В. Семенишена Це вихідне положення бухгалтерського обліку як науки, яке забезпечується...

Бухгалтерський облік базується на принципах, які є основою його теорії та методології. В різних країнах світу принципи бухгалтерського обліку відрізняються, є відмінності у принципах фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами, як термінологічного, так і методологічного характеру.
В Україні з появою та впровадженням Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності віникло ряд проблем, які потребують вирішення.
Сучасне формування ринкових відносин пов’язане з масштабною глобалізацією економік різних країн, в тому числі і України, та формуванням єдиної міжнародної системи бухгалтерського обліку. Для якісного здійснення інтеграції була запроваджена низка законодавчих актів та розроблена стратегія запровадження в національну систему обліку міжнародних стандартів фінансової звітності. Виконання даної стратегії призвело до суттєвих змін у Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», які полягають у необхідності подавати звіти за МСФЗ публічними акціонерними товариствами та фінансовими установами. Даний процес в майбутньому буде поширюватись і на інші підприємства та галузі національної економіки, в тому числі сільського господарства, тому необхідно розглядати сутність процесу та методи його запровадження для отримання в майбутньому якісних результатів.
Через активізацію євроінтеграційних процесів в Україні, розвиток міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин міжнародного розподілу та виробничої кооперації, залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу, необхідне подальше реформування системи бухгалтерського обліку та запровадження методології поширення інформації з економічних питань, згідно з міжнародними стандартами, для забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів господарювання.
Проблему регламентування принципів обліку та звітності вивчали як вітчизняні вчені: Н. Цвєткова,...

Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності тісно пов’язана з глобалізацією економічних процесів та економіки в цілому у світовому масштабі. Більше того, гармонізація, її необхідність є результатом глобалізації економіки. Глобалізація активно формується уже протягом багатьох десятиліть, і ця активізація з часом постійно зростатиме. Рушійними силами глобалізації є: міжнародна торгівля, створення спільних підприємств, транснаціональних корпорацій, об’єднання фондових та інших ринків, міждержавне взаємопроникнення в економіку на базі інвестицій, вирішення спільних економічних та інших проблем (економічні кризи, екологічні проблеми), фінансування і кредитування економічних проектів Міжнародним валютним фондом та іншими фондами тощо.
За цих умов головним питанням є інформаційне забезпечення глобалізацій них процесів. Інформація стає мовою бізнесу, бізнесового спілкування. І тут виникають проблеми зіставності, узгодження, координації, інформаційного порозуміння. У бухгалтерському обліку це невідповідності та відмінності П(С)БО від МСФЗ. Немає сумніву в тому, що слід продовжувати гармонізацію бухгалтерського обліку в Україні на основі МСФЗ. Міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до принципів МСФЗ, надає інвесторам, кредиторам та іншим користувачам бухгалтерської інформації прозору інформацію про діяльність вітчизняних підприємств. Гармонізація — це узгодження, координація різних систем бухгалтерського обліку і звітності з метою зіставності інформації, її зрозумілості у світовому масштабі.
Гармонізація є дуже важливою, адже означає приведення національних систем обліку у відповідність до загальноприйнятих у світовому масштабі принципів, правил, вимог [38, С.12]. Але ми повинні чітко визначитись з поняттям відповідність. Відповідність — це, в першу чергу, і головним чином відповідність, узгодженість концептуальних основ принципів обліку, а не всіх без винятку положень і правил [39]. Не повинна йти мова про повне пряме...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу