*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Нормативно-правові акти сучасної України

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 33 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 155

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
ВСТУП 4
РОЗДІЛ1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ.................................................................................…………….6
1.1. Поняття нормативно-правового акта 6
1.2. Основні ознаки нормативно-правових актів 7
1.3. Зміст та склад нормативно-правових актів 8
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 11
2.1.Класифікація нормативно-правових актів за колом осіб та дією в просторі 11
2.2.Класифікація нормативно-правових актів за юридичною силою 18
2.3. Підзаконний нормативний акт ……………………………………………………20
2.4 Закон та його ознаки. Види законів………………………………………………..22
РОЗДІЛ 3.СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 24
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
Нормативно-правовий акт є основною, а іноді єдиною формою (джерелом) права для багатьох держав із континентальною або романо-німецькою моделлю правової системи. Поширеність саме цієї форми права може бути пояснена можливістю чітко, ясно і однозначно сформулювати зміст юридичних приписів та швидко довести до відома зацікавлених суб'єктів зміст нормативних приписів.
Нормативно-правові акти є основною і найбільш довершеною формою сучасного права. Їх велика питома вага порівняно з іншими формами пов'язана перш за все з підвищенням ролі держави в регулюванні суспільно значущих відносин. Крім того, їх широкому використанню «допомагають» такі якості, як здатність централізовано регулювати різні відносини, швидко реагувати на зміни потреб суспільного розвитку, чіткість і доступність викладу виражених в ньому розпоряджень. Документально-письмова форма нормативно-правових актів дозволяє безпосередньо і оперативно знайомити з їх змістом населення.
Нормативно-правові акти слід відрізняти від інших формально схожих (але не правових) актів, що містять типові нормативні Розпорядження, виражені в документально-письмовій формі (установчі документи політичних партій, різноманітні акти суспільно-політичних рухів і громадських організацій, інструкції по користуванню електронною технікою, побутовими приладами і т.д.).
Саме тому тема нормативно-правових актів є актуальною, не тільки для України, але й для більшості країн світу.
1. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ М-во освіти України, Укр. держ. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова; За ред. В.В.Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997. - 317 с.
2. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л . Загальна теорія держави і права./ М.В Цвік, В.Д Ткаченко, Л.Л Богачова. – Київ.: Право, 2002. – 436 с.
3. Скакун О. Теорія держави і права: (Енциклопедичний курс): Підручник/ Ольга Скакун,. - Харків: Еспада, 2006. - 775 с.
4. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Мін’юста України від 12 квітня 2005 р. за № 381/10661 (із наступними змінами)[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05
5. Основи теорії держави і права: Навчальний посібник для вузів/ Т.І. Бабак, О.Д. Брайченко, К.В. Манжул, Л.В. Сорока; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – 89 с.
6. Федоренко Г.О. Теорія держави і права./ Г.О Федоренко. – Київ.: КНЕП, 1973. – 273 с.
7. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави: Посібник для студ. спец. "Правознавство"/ Петро Рабінович,. - К., 1993. - 172 с.
8. Конституція України від 12.06.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
9. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із наступними змінами) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п
10. Пушняк О. В. Категорія «Час» у правовому вимірі: Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Х., — 2006 – 32 с.
11. Указ Президента України Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу