*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Потенціал підприємства: формування та оцінювання

курсовые работы, предприятия

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 189

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
1 Загальна характеристика підприємства
2 Оцінка загального та локальних потенціалів підприємства
3 Заходи щодо поліпшення загального та локальних
потенціалів підприємства
Висновки
Рекомендації
ЛІТЕРАТУРА
Стан і перспективи розвитку будь-якої галузі чи підгалузі промисловості Укра-їни визначаються насамперед її потенціалом.
Термін «потенціал» походить від латинського слова «potentia» і означає «при-ховані можливості».
Марушков Р.В. трактує економічний потенціал як можливість підприємства забезпечити своє довгострокове існування і досягнення стратегічних цілей на осно-ві використання системи наявних ресурсів.
Під ресурсним потенціалом підприємства слід вважати його виробничі можли-вості, які визначаються питомою вагою ресурсів, їхньою структурою і якістю.
Йеннер Т. розглядає ресурсні можливості підприємства в якості «ноу-хау» в технології, людські ресурси, специфічні ресурсні навики з метою вивести продук-цію даного підприємства на ринок для того, щоб вона могла конкурувати з товара-ми конкурентів.
Такі дослідники як Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Тамбовцев В.Л., визначають соціально-економічний потенціал підприємства як сукупність стратегічних ресур-сів, які мають визначне значення для можливостей функціонування підприємства у тих чи інших умовах.
Але, окрім ресурсів, другою важливою складовою потенціалу виступають компетенції або здібності підприємства мобілізувати необхідні ресурси. Тому, по-тенціал визначається як можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат за допомогою реалізації бізнес-процесів.
Потенціал підприємства може розглядатися як зовнішні, так і внутрішні мож-ливості, які повинні забезпечити його конкурентні переваги в ринковому середо-вищі.
Актуальність теми
У міру насичення ринку і посилення конкуренції необхідно налагодити вироб-ництво таким чином, щоб забезпечити сталий розвиток підприємства, отримувати великий прибуток, досягати високої рентабельності продукції.
Тому аналіз потенціалу підприємства і розробка пропозицій по його удоскона-ленню має важливе значення і актуальне на будь-якому підприємстві, що функціо-нує в ринкових умовах.
Мета і завдання дослідження
Основною метою досліджень даної роботи є...
ВИСНОВКИ

У ході аналізу виробничо-господарської та фінансової діяльності ВП «Шахта «Центроспілка» було виявлено наступне: виробництво продукції не дає прибутоку. Рентабельність продукції необхідно підвищувати. Поки що дуже низька фондовід-дача, а також заробітна плата працівників. У структурі потенціалу підприємства переважає частка управлінської складової, хоча в цілому значення потенціалу свід-чить про власні можливості підприємства в кризові періоди. Тому був запропоно-ваний ряд заходів щодо поліпшення показників виробничо-господарської та фінан-сової діяльності підприємства. Більше зусиль необхідно докласти для збільшення обсягів виробництва і пошуку нових ринків збуту, для чого можна налагодити екс-порт продукції у країни СНД.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для поліпшення локальних та загального потенціалів підприємства рекомен-дуються наступні заходи: збільшення обсягів випуску продукції; пошук нових рин-ків збуту й сировини; збільшення продуктивності праці; пошук і використання схо-ваних потужностей, зниження собівартості продукції.
Особливу увагу хочу звернути на такі заходи, що поєднують як економічний, так і екологічний потенціали підприємства. А саме: утилізація відходів, викорис-тання відходів виробництва – підвищують рівень використання ресурсів, зменшують собівартість продукції, а також зменшують витрати на вивіз і розміщення відходів. Тому для забезпечення високого потенціалу у сучасних ринкових умовах і умовах надзвичайно великого антропогенного навантаження на природне середовище, підприємствам необхідно використовувати обладнання, що дозволяє максимально переробляти сировину, розробляти безвідходний виробничий процес.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу