*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління проектами

курсовые работы, Управление проектами

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 326

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Наведіть алгоритм розрахунку сіткової моделі. Розкрийте сутність методу «Критичного путі».
1.1 Планування послідовності робіт
1.2 Побудова мережної моделі
2 Які показники досліджують на першому етапі інвестиційних досліджень?
2.1 Визначення життєвого циклу проекту
2.2 Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу
2.3 Оцінка умов розміщення об'єктів інвестування
2.4 Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту
3 Практична частина «Обґрунтування економічної доцільності проекту
3.1 Метод розрахунку чистої теперішньої вартості проекту (NPV)
3.2 Внутрішня норма доходності (IRR)
3.3 Рентабельність інвестицій (РІ) і коефіцієнт ефективності інвестицій (АRR).
3.4 Строк окупності вкладень (РР)
3.5 Розрахунок ризику за проектом
Висновки
Список літератури
Додаток А
1 НАВЕДІТЬ АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ СІТКОВОЇ МОДЕЛІ. РОЗКРИЙТЕ СУТНІСТЬ МЕТОДУ «КРИТИЧНОГО ПУТІ»
1.1 Планування послідовності робіт

Разом із лінійними графіками та табличними розрахунками, сіткові методи планування знаходять широке застосування при розробці перспективних планів та моделей створення складних виробничих систем та інших об'єктів довгострокового використання. Сіткові плани робіт підприємства зі створення нової конкурентоспроможної продукції містять не тільки загальну тривалість всього комплексу проектно-виробничої та фінансово-економічної діяльності, але й тривалість та послідовність здійснення окремих процесів чи етапів, а також потребу в необхідних економічних ресурсах. Сіткове планування — одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних ...

1.2 Побудова мережної моделі

Побудова мережної моделі (структурне планування) починається з розбивки проекту на чітко певні роботи, для яких визначається тривалість. Робота - це деякий процес, що приводить до досягнення певного результату, що вимагає витрат яких-небудь ресурсів і має довжину в часі. По кількості затрачуваного часу робота може бути:
- дійсної, тобто потребуючої витрат часу;
- фіктивної, тобто формально не потребуючих витрат часу.
Фіктивна робота може реально існувати, наприклад,..

2 ЯКІ ПОКАЗНИКИ ДОСЛІДЖУЮТЬ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ?
2.1 Визначення життєвого циклу проекту

Перед інвестиційні дослідження починаються з опрацювання інвестиційної стратегії суб'єкта господарювання. Інвестиційна стратегія передує попередній розробці інвестиційного проекту. Інвестор керується цією стратегією на всіх етапах життєвого циклу інвестиційного проекту, який складається з перед інвестиційної фази, фази інвестування і фази експлуатації виробництва.
Поняття «інвестиційна стратегія» в сучасній економічній літературі тлумачиться як формування системи довгострокових цілей інвестиційної...
Загальні ознаки проектів. Кожна людина постійно здійснює у повсякденному житті якісь проекти: чи то ремонт у квартирі, чи написання дипломної роботи... Такі види діяльності мають певні спільні ознаки, які вирізняють їх серед інших заходів і видів діяльності: спрямованість на досягнення конкретних цілей; координоване виконання взаємозалежних дій; обмеженість у часі з чітко визначеними початком і завершенням; унікальність.
Коротко зупинимось на кожній з цих ознак.
Спрямованість на досягнення окреслених цілей. Будь-яка людська діяльність характеризується цілепокладанням, яке у проектній діяльності має особливий зміст. У більшості видів діяльності цілі можна коригувати й навіть радикально змінювати з урахуванням тих чи інших потреб. У проектній діяльності відмова від початкових цілей певного проекту фактично означає його крах. Проте при цьому може "народитися" новий проект. Чітка постановка кінцевої мети проекту сприяє успішній його реалізації за умови правильного формулювання проміжних взаємозалежних цілей. Як приклад розглянемо проект розробки системи управління підприємством. Проміжними цілями при цьому можуть бути розробка бази даних, математичного та програмного забезпечення, а також тестування системи. У розробці бази даних, у свою чергу, так само можна виокремити цілі нижчого рівня — розробка логічної структури бази даних, реалізація бази даних за допомогою системи управління базою даних (СУБД), завантаження даних тощо. Орієнтування проектів на досягнення певних цілей має особливий зміст для управління ними. Зі змісту насамперед випливає, що в управлінні проектами важливо точно окреслити та сформулювати цілі починаючи з найвищого рівня, поступово деталізуючи їх. Отже, реалізація проекту означає послідовне досягнення цілей з найнижчого рівня до найвищого, тобто до досягнення кінцевої мети.
Координоване виконання взаємозалежних дій. Проекти є складними вже по суті, оскільки передбачають виконання численних взаємозалежних дій, певною мірою взаємоузгоджених у...
На основі вивчення ринку продукції, яка виробляється на підприємстві, було встановлено можливість щодо зростання платоспроможного попиту на неї. В зв'язку з цим підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії щоб збільшити виробництво продукції та досягти зростання обсягів продажів. Оцінка щодо збільшення обсягів продажу зроблена на підставі аналізу даних про потенційні можливості конкурентів.
Суть метода зводиться до розрахунку чистої теперішньої вартості. Даний показник є одним з головних, найбільш відомим і найчастіше застосовується у практиці прийняття інвестиційних рішень. Він також відомий як „чиста приведена цінність", „чиста дисконтова на вартість", або „ дисконтовані вигоди". Цей показник відображає приріст цінностей фірми в результаті реалізації проекту, оскільки являє собою різницю між сумою грошових надходжень (грошових потоків), які виникають при реалізації проекту і приводяться (дисконтуються) до їх теперішньої вартості, та сумою дисконтова них вартостей усіх витрат (грошових відтоків), необхідних для здійснення одного проекту. Багато аналітиків вважають чисту теперішню вартість найкращим критерієм для більшості проектів.
Критерій відбору за чистою теперішньою вартістю означає, що проект схвалюється у випадку NPV>0. тобто внаслідок реалізації проекту цінність фірми зросте тобто чистий прибуток фірми зросте через 6 років на 639,36грн. При виборі із взаємовиключних проектів перевага надається тому, в кого більш високе значення чистої поточної вартості.
Необхідно зазначити, що показник відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття розглянутого проекту. Цей показник адитивний у часовому аспекті, тобто різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє цей критерій серед усіх інших і дозволяє використовувати його в ролі основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.
Показник, який сьогодні найчастіше використовується в міжнародній практиці...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу