*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Финансы предприятия

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 178

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1 Теоретична частина.
2 Аналітична частина.
2.1 Загальна характеристика бухгалтерської звітності, яка використовується для оцінки фінансового стану підприємства. Методи проведення аналізу фінансового стану підприємства.
2.2 Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу.
2.3 Загальна характеристика фінансового стану підприємства.
2.4 Структура джерел фінансових ресурсів підприємства.
2.5 Аналіз ліквідності балансу.
2.6 Аналіз зворотності обігових коштів підприємства.
2.7 Аналіз ефективності використання майна підприємства.
3 Висновки та пропозиції щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
Використана література
1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
6. Грошові доходи підприємства – основне джерело грошових надходжень підприємства.

Відповідно, і грошові надходження від звичайної діяльності підприємств включають доходи від:
- основної (операційної діяльності);
- іншої операційної діяльності;
- фінансової діяльності;
- фінансових операцій;
- інвестиційної діяльності;
- іншої звичайної діяльності.
Доходи від надзвичайних подій включають:
- відшкодування збитків від надзвичайних подій;
- інші надзвичайні доходи.
Класифікацію доходів від звичайної діяльності показано на рис. 1.1
Грошові надходження підприємств значно перевищують отримувані підприємством доходи від різних видів його діяльності. Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО встановлено відповідні вимоги щодо визнання доходу за кожним видом діяльності.
У бухгалтерському обліку дохід визнається в разі збільшення активу або зменшення зобов’язань, що супроводжуються зростанням власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Не визнаються доходами грошові надходження від інших осіб:
- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;
- сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);....

2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Загальна характеристика бухгалтерської звітності, яка використовується для оцінки фінансового стану підприємства. Методи проведення аналізу фінансового стану підприємства

Баланс підприємства
Перша форма фінансової звітності «Баланс» складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, та Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балансу є стаття (активна чи пасивна).
Актив Балансу складається з трьох розділів:
І. Необоротні активи.
ІІ. Оборотні активи.
ІІІ. Витрати майбутніх періодів.
Пасив Балансу складається з п’яти розділів:
І. Власний капітал.
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів....
У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції і отримання виручки від її продажу.
Забезпечення грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.
Грошові надходження – це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств.
Термін „грошові надходження” є ширшим ніж термін „дохід (виручка) від реалізації”. По суті, він охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств.
Під грошовими потоками розуміють надходження і витрати грошових коштів та їхніх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на внутрішні та зовнішні. Кошти, що надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, належать до внутрішніх. Надходження коштів на поточний рахунок підприємства в банку, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання ним зовнішніх джерел. Грошові потоки підприємств характеризуються різною структурою. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою 60-70% фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел.
За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реального фінансового ринку, введення у класифікацію грошових надходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком виправдано. Тоді підприємства майже не мали доходів від цінних паперів, крім державних облігацій, питома вага яких у загальній сумі надходжень була незначною.
Трансформація економіки в ринкову супроводжувалася створенням необхідної інфраструктури, насамперед розвитком фінансово-кредитної системи та фінансового ринку. За цих умов підприємства поряд з операційною...
Розвиток недержавного сектора економіки — один з основних напрямків реформ, що відбуваються в економіці України. Значне місце у формуванні ме¬ханізму саморозвитку ринку посідає мале і середнє підприємництво.
В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб'єкти підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв'язувати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції.
На жаль, сектор малого та середнього підприємництва в Україні поки що не відіграє в національній економіці такої важливої ролі, як в економічно роз¬винутих країнах, і не розвивається достатньо енергійно для того, щоб забезпе¬чити динамічне нарощування власного потенціалу, загальне поліпшення еко¬номічної ситуації в країні.
Ринкові відносини потребують від суб'єктів підприємництва грамотної оцінки фінансового стану підприємства, фінансової ситуації у народному гос¬подарстві країни у цілому. Інакше вони не зможуть прийняти правильних уп¬равлінських рішень у цій сфері і їхні шанси на успіх у конкурентній боротьбі залишатимуться мінімальними.
Високий тягар оподаткування, обмеженість або повна відсутність матері¬ально-фінансових і кредитних ресурсів спонукає багатьох суб'єктів підприєм¬ництва відійти у тіньову економіку.
Отже, найгострішою проблемою розвитку малого і середнього бізнесу є дефіцит фінансових ресурсів.
Основним вихідним посиланням у розв'язанні фінансових проблем віт¬чизняних підприємців має бути врахування загальноприйнятих ринкових за¬кономірностей на основі очевидних національних особливостей сучасної ук¬раїнської економіки. Тобто ця проблема може бути розв'язана, якщо під час проведення економічної політики враховуватимуться .....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу