*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Соціально-педагогічні засади запобігання конфліктів у шкільному середовищі

дипломные работы, Социальная работа

Объем работы: 165 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 247

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Розділ I. Теоретичні засади вивчення проблеми конфліктів у психолого-педагогічній науці......................................................................................... 9
1.1. Історико-феноменологічний аналіз конфліктів. . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.2. Характеристика конфліктів як соціально-педагогічної категорії.. .28
1.3. Суперечності освітнього процесу як причини виникнення конфліктів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.4. Типи конфліктів у загальноосвітній школі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Розділ II. Соціально-педагогічна діяльність щодо запобігання конфліктів у шкільному середовищі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.1. Особливості соціально-педагогічної діяльності щодо запобігання конфліктів у шкільництві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2 Діагностика причин та рівня конфліктності учнів загальноосвітньої школи.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
2.3. Технологія соціально-педагогічної профілактики конфліктних ситуацій в шкільному середовищі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
2.4. Практичні рекомендації щодо вдосконалення превенції конфліктів в загальноосвітній школі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
.1.Історико-феноменологічний аналіз проблеми конфліктів

Сутність феномену і наукові теорії конфліктів. Широко відомо, що конфлікти (від латинського conflictus - зіткнення) – зіткнення сторін, думок, сил – це постійні супутники людського буття та суспільного розвитку. Там, де є людина, завжди є конфлікти, вони супроводжують людей від народження до смерті. Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури і довідникових, джерел, дає підставу визначити різні трактування поняття «конфлікт». Так, науковець А. Анцупов визначає конфлікт як такі взаємовідносини між суб`єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протиборством на основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.) [5].
Конфлікт в різних сферах є об`єктом, предметом дослідження конфліктології. О. Безпалько визначає «конфлікт» – суперечнiсть, яка виникає мiж людьми у зв`язку з вирiшенням питань виробничого, громадського або особистого характеру [8].
На думку вітчизняного науковця В. Москаленко, «конфлікт» – це відкрите протистояння між учасниками взаємодії, яке виникає внаслідок взаємовиключених інтересів і позицій [39].
У соціологічному словнику «конфлікт» – це завжди зупинення та розрив нормальних, усталених відносин [82]. У своїх наукових працях дослідник Ю. Запрудський визначає «конфлікт» – як ситуацію, набір обставин, при яких виникає зіткнення протилежних сторін, сил чи поглядів або має місце відсутність згоди між двома чи більше суб'єктами чи спостерігається, внутрішній дискомфорт однієї особи [24].

Актуальність і доцільність дослідження. В Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, з галузі, що обслуговує суспільство, освіта перетворюється на основоположну функцію держави, бо її завданням стає підготовка професіонала, творчої особистості, здатної навчатися все життя й орієнтуватися у швидкоплинних умовах сьогодення. Тому важливим завданням закладів освіти, зокрема загальноосвітньої школи постає створення сприятливих, соціально безпечних умов для навчання неповнолітніх на засадах безконфліктного спілкування всіх субєктів освітнього процесу.
Важливо зазначити, що система загальноосвітної школи порівняно з іншими соціальними інститутами відрізняється розмаїттям функціональних, рольових, міжособистісних, міжгрупових взаємозв’язків. Вони складні, неоднозначні, тісно переплетені, іноді заплутані, оскільки охоплюють педагогічну, соціальну, психологічну, економічну, юридичну та багато інших сфер життєдіяльності. Отже, у такому розмаїтті стосунків стає неминучим зіткнення інтересів, настанов, думок, позицій, потреб людей. Ці зіткнення виявляються в конфліктах, котрі часто мають руйнівні (деструктивні) наслідки можуть стати причиною академічної неуспішності та негативних відхилень у поведінці учнівської молоді. Одним із основних чинників виникнення конфліктів в шкільному середовищі, педагогічних конфліктів є сімейна ситуація учня, психологічна атмосфера родини впливає на формування характеру та мотивацію дитини до навчання і співробітництва.

Розглянувши актуальну проблему виникнення та поширення конфліктів як соціального, так і педагогічного феномену в шкільному середовищі, зокрема серед учнів в школі, можна зробити певні висновки.
1. Найбільш тривалу традицію й історію має вчення про конфлікт у філософсько-соціологічній науці, де конфліктологічні погляди пройшли еволюцію від зародження і становлення вчення про конфлікт у часи античності й середньовіччя до сучасних соціальних теорій конфлікту, найвідомішими з котрих є: концепція позитивно-функціонального конфлікту (Л. Козер), конфліктна модель суспільства (Р. Дарендорф), загальна теорія конфлікту (К. Боулдінг).
2. З’ясовано, що у психології розвинуто три основні підходи до проблеми конфлікту: інтрапсихічна інтерпретація (психодинамічні підходи) – уявлення про конфлікт як постійний елемент людської душі (З. Фрейд, К. Хортні, А. Адлер, Г. Саллівен, Е. Ериксон, К. Юнг тощо); ситуаційні підходи – уявлення про конфлікт як реакцію на зовнішню ситуацію (Дж. Доллард, Л. Дуб, Н. Міллер, А. Бандура, М. Дейч, М. Шериф тощо); когнітивіські підходи – конфлікт як когнітивний феномен (К. Левін, В. Мерлін тощо).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу