*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження професійно важливих якостей майбутніх працівників ДСНС

дипломные работы, бжд

Объем работы: 67 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 184

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Дослідження професійно важливих якостей майбутніх працівників ДСНС на базі Національного університету цивільного захисту України та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС 6
1.1. Поняття професійно важливих якостей в психології. 6
1.2. Особливості професійної діяльності працівників ДСНС. 11
1.3. Професійно важливі якості працівників ДСНС. 15
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 29
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС 31
2.1. Структура і методи дослідження. 31
2.2. Дослідження особливостей емоційної стабільності. 38
2.3. Дослідження особливостей тривожності. 41
2.4. Дослідження особливостей схильності до ризику. 44
2.4. Дослідження вольових якостей. 46
2.5. Основні вимоги до охорони праці. 52
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства, науки, появи нових високих технологій підвищується ризик виникнення масштабних катастроф, аварій, лих. У зв'язку з цим особливе значення має пошук ресурсних можливостей фахівців, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а саме – працівників ДСНС.
У всьому світі дана професія вважається однією з найнебезпечніших. Адже це і робота в екстремальних ситуаціях, і ризик для життя, і величезна відповідальність за інших людей. В екстремальних ситуаціях працівнику ДСНС необхідно оцінити ситуацію, прийняти правильне рішення і при цьому мати адекватну поведінку. Ефективність професійної діяльності працівників ДСНС залежить як від генетично обумовлених властивостей особистості, так і від професійно важливих якостей, знань, умінь і навичок, набутих у процесі діяльності.
Вивчення особливостей діяльності та психофізіологічних особливостей працівників ДСНС зустрічається в роботах Г.О. Донецько, М.В. Леві, І.Г. Чурсіна, В.І. Медведєва, І.М. Єфанова, М.І. Мар'їна, С.І. Ловчана та ін..
Актуальність проблеми в тому, що професійна діяльність працівників ДСНС, що забезпечують ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, протікає в особливих умовах і характеризується впливом значної кількості стресогенних факторів, вплив яких при недостатньому розвитку професійно важливих якостей призводить до зниження ефективності виконання діяльності, професійного вигорання і психосоматичних порушень.
У зв'язку з цим виникає потреба в діагностиці професійно важливих якостей курсантів-рятувальників з метою виявлення тих сторін особистості, які потребують розвитку або корекції для ефективного виконання обов’язків у майбутньому.
Об’єкт дослідження – професійно важливі якості.
Предмет – професійно важливі емоційно-вольові якості курсантів-рятувальників.
Мета – вивчити особливості професійно важливих якостей курсантів-рятувальників.
Гіпотеза – емоційно-вольові якості курсантів-рятувальників краще розвинені,...

1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Л.М. Аболин. – Казань : Изд-во КазГУ, 1992. – 158 с.
2. Апостолюк А.С. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / С.О. Апостолюк, В.С. Джигерей, А.С. Апостолюк. – К. : Знання, 2006. – 215 с.
3. Арапов Е.Д. Программа тактической подготовки начальствующего состава пожарной охраны / Е.Д. Арапов. – М.: ВНИИПО, 1972. – 110 с.
4. Батаршев А.В. Диагностика профессионально важных качеств / А.В. Батаршев, И.А. Алексеева, Е.Б. Майорова. – СПб. : Питер, 2007. – 192 с.
5. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности: теоретические и прикладные проблемы [Текст] / В.А. Бодров. – М.: Ин-т психологии РАН, 2006. – 623 с.
6. Василюк Ф.Е. Психология переживания, анализ преодоления критической ситуации / Ф.Е. Василюк. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1998. – 285 с.
7. Дежкина Ю.А. Развитие профессионально важных качеств сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России в процессе профессионализации: автореф. дисс. на соиск. ученой степени кандидата псих. наук. по спец. 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика / Ю.А. Дежкина. – СПб. : РГПУ, 2008. – 26 с.
8. Дишкант О.В. Поняття схильності до ризику, її взаємозв’язок з особистими якостями пожежних-рятувальників / О.В. Дишкант // Психологія діяльності в особливих умовах. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 28 квітня 2006 р. – Х. : АЦЗУ. – 2006. С. 35 – 37.
9. Дишкант О.В. Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах / О.В. Дишкант. – Х. : Національний університет цивільного захисту України, 2004. – 22 с.
10. Дутов В.И. О воздействии на людей опасных факторов пожара / В.И. Дутов, В.Н. Тимошенко // Безопасность людей на пожарах: сб. науч. тр. – М. : ВНИИПО, 1980. – С. 54-58
11. Екстримальна психологія:...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу