*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ставлення особистості до себе та стратегії її поведінки в конфліктній ситуації.

дипломные работы, психология

Объем работы: 76 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 42

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ …………………7
1.1. Проблема конфліктів у психологічній науці………………………………….7
1.2. Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку
Людини……………………………………………………………………………. .12
1.3. Стратегії поведінки особистості у конфліктній ситуації …………………...21
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ………………………………………………………………………….38
2.1. Психологічні особливості конфліктної поведінки студентів вищих навчальних закладів………………………………………………………………..38
2.2. Види конфліктів у студентів у період навчання……………………………..45
2.3. Способи вирішення конфліктних ситуацій у студентському середовищі....51
РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ У КОНФЛІКТИХ СИТУАЦІЯХ…………………………………...55
3.1. Описання вибірки, психодіагностичного інструментарію та методів статистичного аналізу……………………………………………………………...55
3.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження…………………………...58
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………………..66
4.1. Організація охорони праці молодого спеціаліста …………………………..66
4.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях…………………………………………...67
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ………………………………………………….69
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………73
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….76

Актуальність дослідження. Проблематика конфліктної взаємодії була актуальною впродовж усього існування людської цивілізації, адже розвиток соціуму є безперестанним створенням та подоланням конфліктних ситуацій. Конфліктна взаємодія особливо гостро відчувається в перехідні та кризові моменти розвитку людства. Упродовж доволі значного відрізку часу головним виявом конфлікту вважалася збройна боротьба, що пояснюється відсутністю вагомих важелів цивілізованого розв'язання конфліктів. Завжди існувала тенденція до приглушення та знецінення конфліктів.
Ознайомлення з літературою на теми конфліктної взаємодії доцільно розпочати зі студіювання праць мислителів та теоретиків з обраної проблематики. При цьому слід враховувати, що первинні напрацювання на теми конфліктів тісно пов’язані із зародженням системних знань про матерію, суспільство та його розвиток. Давні греки, наприклад, поставили питання про конфліктну взаємодію в руслі вчення про протилежності та їх роль у виникненні речей. Геракліт характеризував рух як процес, який відбувається внаслідок боротьби протилежностей, а соціальний конфлікт змальовував у вигляді війни – «основи усього сущого».
Арістотель основне джерело конфліктів вбачав у відмінностях між окремими особами і групами людей, наголошуючи на позитивній ролі держави у вирішенні конфліктів («Держава є інструментом примирення людей»; «Людина поза державою агресивна і небезпечна»). Формування конфліктології як окремої науки пов’язується з утвердженням практики демократичного врядування і припадає на другу половину ХХ ст. Воно пов’язується передусім з іменами Л. Козера (Л. Козьера) та Р. Дарендорфа, які обґрунтували ідею позитивної функції соціального конфлікту (концепція «позитивно-функціонального конфлікту») та теорію «конфліктної моделі суспільства».
На початок ХХІ ст. конфліктологія вже міцно утвердилася як один з важливих напрямків дослідження соціуму, що підтверджується і фактом присудження Т. Шеллінгу Нобелівської премії за опрацювання...


Підсумок роботи сформував шляхи психологічної корекції конфліктної поведінки серед студентів та оптимізації міжособистісних їх стосунків, за умов негативного впливу деструктивно-конфліктних студентів: o проведення заміщення міжособистісних конфліктів спільними для конфліктерів завданнями, спортивними змаганнями, ігровими тренінгами; o нейтралізація впливу конфліктної особистості організаційно- адміністративним, колективним та психологічним впливом; o організація роботи консультативного пункту (силами штатних психологів та відділом виховної роботи); o проведення індивідуальних психологічних консультацій (силами найбільш підготовлених вихователів, юристів, психологів); o виділення серед студентів факультетів "групи посиленої уваги" (ті, що мають проблеми з адаптаційним періодом); o компенсація міжособистісного конфлікту шляхом переведення його у площину колективної дискусії, обговорення, коли оприлюднюється суть та зміст конфлікту, дії сторін, мотивація учасників, позитивні та негативні наслідки, особистісний зиск від конфлікту та інше.
Огляд психолого-педагогічної літератури та аналіз наявних даних щодо проблемної міжособистісної взаємодії студентів під час навчання та дозвілля засвідчив відсутність науково-обґрунтованих праць, присвячених психологічній діагностиці та попередженню проблемної міжособистісної взаємодії студентів, наданню психологічної допомоги суб’єктам та об’єктам проблемної міжособистісної взаємодії. На нашу думку серед перспективних напрямків подальших досліджень даної проблеми є розробка психологічного інструментарію діагностики та попередження проблемної міжособистісної взаємодії студентів у ВНЗ. Крім цього потребують подальшого вивчення шляхи виявлення проблемних сфер міжособистісної взаємодії студентів та засоби і можливості їх усунення.
Таким чином, численні дефініції конфлікту зводяться до розуміння конфлікту як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, міжособистісних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу