*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів засобами інноваційних комп

дипломные работы, педагогика

Объем работы: 153 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 3650 руб.

Просмотров: 56

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП……………………………………………………………….…….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1.1.Нові інформаційні технології . Інноваційні процеси в освіті.
1.2.Загальні підходи до проведення та конструювання уроків з використанням інноваційних комп’ютерних технологій.
1.3. Комп’ютерні технології, їх класифікація.
4. Використання ІКТ для підвищення якості навчання
Висновки до І розділу…………………………………………………….....……..57
РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ……..……59
2.1. Констатувальний експеримент………………………………....……………59
2.2. Структурні компоненти моделі підготовки майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення української мови та літератури………………….….…69
2.3. Критерії, показники та рівні сформованості майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення української мови та літератури………………...…73
Висновки до ІІ розділу…………………………………………………….……….77
РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ………………………………………….…..…………….80
3.1. Організація та методика експериментального дослідження……………....80
3.2. Аналіз результатів дослідження……………………………………………..91
Висновки до ІІІ розділу………………………………………………….…..…….95
РОЗДІЛ IV. ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА……………………………….……………….98
4.1. Ризики професійних захворювань вчителя початкових класів…………...98
4.2. Типові надзвичайні ситуації для Рівненської області…………..………..105
4.3. Інструкція з охорони праці для вчителя (викладача) навчального закладу…………………………………………………………………………..……..108
Висновки до IV розділу…………………………………………………….….....113
ВИСНОВОК……………………………………………………………..………115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....119
ДОДАТКИ
РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
2.1. Констатувальний експеримент
Аналіз сутності готовності до педагогічної діяльності слугував нам підґрунтям для аналізу проблеми формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до проведення української мови та літератури з використанням інноваційних комп’ютерних технологій.
Огляд літературних джерел дає підстави стверджувати, що у педагогіці мають місце дослідження формування готовності студентів до організації інноваційної діяльності. Зокрема, до роботи з комп’ютерною технікою, до пошуку необхідної інформації в інтернет-ресурсах, до роботи з мультимедійними проектами на уроці, до організації дослідницької роботи майбутніх вчителів.
Для оцінки і аналізу професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення української мови та літератури було проведено констатувальний етап експерименту.
Відповідно до завдань нашого дослідження нами було розроблено методику організації констатувального етапу дослідження, яка передбачала:
а) педагогічне спостереження;
б) бесіду;
в) вивчення продуктів діяльності студентів;
г) опрацювання навчальної документації;
д) анкетування та тестування.

У процесі цього етапу експерименту проведене нами дослідження, в ході якого визначено зазначені фактори для студентів двох груп, які були виділені довільно. Для здійснення констатувального етапу експерименту було залучено 54 студенти (контрольної групи – 29 студентів та експериментальної групи – 25 студентів) спеціальності „Початкове навчання“ Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука.
Метою проведення констатувального етапу експерименту було встановлення реального стану проблеми нашого дослідження, тобто сутність професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до використання у своїй майбутній діяльності інноваційних...

Актуальність і доцільність дослідження. Результативне вирішення оновлених освітніх завдань, визначених у Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Державній програмі “Вчитель”, залежить від якості професійної підготовки педагога, зокрема вчителя початкових класів.
Зважаючи на швидкоплинність
життя, ми не можемо дозволити
собі витратити час на завдання,
які не ведуть до нових результатів.
Л. Ландау
Перехід від індустріального до інформаційно - технологічного суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок.
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі. Дослідженню проблеми професійної підготовки вчителя у вищих навчальних закладах присвячені роботи В. Андрущенка, О. Антонової, С. Гончаренка, І. Зязюна, М. Лещенко, Н. Ничкало, О. Семеног, С. Сисоєвої, Л. Хомич та ін. Особливого значення формуванню у майбутніх учителів умінь застосовувати інноваційні технології надають сучасні зарубіжні педагоги-дослідники С. Мургатройд (S. Murgatroyd), Х. Реттер (H. Retter), К. Фопель (K. Vopel) та ін.
Сучасному вчителеві літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу.
На проблемі активізації й демократизації педагогічного спілкування зосереджувалася увага видатних педагогів: Ш. Амонашвілі, В. Верховинця, С. Русової, В....


У магістерській роботі здійснено теоретичне узагальнення й практичне розв'язання наукової проблеми професійної готовності майбутніх вчителів початкових класів до використання інноваційних комп’ютерних технологій навчання, експериментальної перевірки її ефективності, що підтвердило висунуту гіпотезу та дозволило дійти таких висновків:
1. На основі аналізу стану розробленості проблеми у педагогічній практиці конкретизовано базові поняття дослідження („інноваційне навчання“, „інновація“, „інноваційна діяльність“, „інноваційні процеси“, „інноваційна система“, „інноваційна освітня технологія“, “ інноваційні комп’ютерні технології” та ін.) із залученням наукових підходів (діяльнісного, особистісного, системного), що взаємно доповнюють один одного. Доведено, що підготовленість майбутнього вчителя початкових класів – це складний багатокомпонентний феномен, що дозволяє вирішувати як звичні, так і нетипові проблемні виробничі задачі на високому професійному рівні.
Обґрунтовано положення, відповідно до якого формування професійної готовності майбутнього вчителя початкових класів може успішно здійснюватись за умови використання інноваційних комп’ютерних технологій навчання, що визначається як дидактична система методів, засобів навчання і форм організації навчальних занять, що забезпечує досягнення мети професійної підготовки майбутнього фахівця за умови використання інноваційних комп’ютерних технологій у поєднанні з навчально-методичним, нормативно-технічним та організаційно-інструктивним забезпеченням. Сформульовано висновок про необхідність упровадження інноваційних комп’ютерних технологій навчання у процес підготовки майбутніх вчителів початкових класів.
2. Нами було проведено констатувальний етап дослідження. В ході якого ми з’ясували, що за всіма компонентами готовності у контрольній групі студентів з низьким рівнем знань було виявлено 47,5%, з середнім – 35,3%, з високим – 17,2%, а у експериментальній: з низьким рівнем – 46%, з середнім – 39%, з високим – 15%....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу