*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Активізація словникового запасу молодших школярів – основа розвитку усного і писемного мовлення

дипломные работы, педагогика

Объем работы: 94 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 3300 руб.

Просмотров: 100

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 9
1.1. Психолінгвістична характеристика мовлення молодших школярів 9 1.2. Розвиток мовлення школярів у початковій школі 17
1.3. Систематизація попередніх умінь і навичок з мовленнєвої спрямованості молодших школярів 24
Висновки до першого розділу 34
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 35
2.1. Організація і зміст експериментального дослідження 35
2.2. Стан збагачення словникового запасу школярів початкової школи 39
2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 49
Висновки до другого розділу 59
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 60
3.1. Перелік документів з охорони праці Головницької ЗШ І, ІІ, ІІІ ступенів Рівненської області 69
3.2. Інструкція з охорони праці для вчителя початкових класів 75
3.3. Основні елементи режиму дня молодшого школяра 79
Висновки до третього розділу...
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

2.1. Організація і зміст експериментального дослідження

Аналіз методичної літератури, а також власні спостереження за навчально-виховним процесом у початковій школі дали змогу виявити, що загальний недолік педагогічної практики – недостатня спрямованість на послідовне, систематичне опрацювання розвитку мовлення молодших школярів. Відповідно у молодших школярів недостатньо сформований словниковий запас.
Основною метою констатувального експериментального дослідження, що проводилось протягом 2013-2014 рр., була перевірка ефективності розробленої методики вправ для збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення. Дослідження проводилось у двох молодших класах Головницької ЗШ І – ІІІ ступеня Рівненської області. Експериментальним дослідженням було охоплено 36 школярів 2-х класів (18 учнів експериментального і 18 учнів контрольного класів).
З метою виявлення рівнів сформованості в учнів початкових класів розвитку мовленнєвої діяльності на уроках української мови нами було проведено з учнями тематичне опитування у вигляді тестових завдань . Ці завдання були спрямовані на визначення рівня сформованості таких якостей словникового запасу учнів, як його уточнення, збагачення та активізацію, тобто специфічних умінь, від сформованості яких залежить сукупно уточнений, активізований та збагачений словниковий запас школярів:
Завдання констатувального експерименту:
1) здійснити дослідження з проблеми розвитку мовлення молодших школярів;
2) перевірити і проаналізувати стан організації процесу розвитку мовлення в початковій школі ;
3) визначити умови формування й розвитку мовленнєвої діяльності учнів у процесі шкільного навчання;
4) визначити рівні сформованості розвитку мовлення учнів на основі взаємодії всіх видів мовленнєвої діяльності.
Експериментальне дослідження розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів...


Актуальність та доцільність дослідження зумовлюється концептуальними положеннями Державного стандарту початкової освіти, що передбачають поряд з лінгвістичною підготовкою набуття дітьми достатнього особистісного досвіду, культури спілкування і співпраці в різних видах діяльності. У програмі з навчання грамоти зазначено, що курс української мови – важлива складова змісту початкової освіти, оскільки він виступає засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін, а не тільки окремого навчального предмета, метою якого насамперед є розвиток умінь і навичок усного мовлення, поглиблення знань щодо усного і писемного, діалогічного й монологічного мовлення, особливостей висловлювань, обумовлених їх комунікативними завданнями й ситуацією спілкування.
Необхідною умовою формування соціально активної і духовно багатої особистості є оволодіння мовленням як засобом спілкування. Мовлення – це не тільки форма спілкування, а й форма передачі та набуття знань. Опанування рідної мови відбувається через мовленнєву діяльність. Ось чому так важливо розвивати мовлення, працювати над цим постійно і цілеспрямовано. Адже без добре розвиненого мовлення немає справжніх успіхів у навчанні, немає спілкування.
Основним завданням вивчення рідної мови є розвиток мовлення. Не може вчитель, який вчить дітей рідної мови, вважати своє завдання виконаним, якщо він не вчить дітей грамотно писати і говорити, правильно висловлювати свої думки. Без оволодіння рідною мовою неможливе подальше навчання і загальний розвиток дитини.
Розвиток мовлення – основний розділ програми з рідної мови, провідний принцип її опанування. Тому на кожному занятті вчитель дбає про формування у дітей правильної мови, збагачення словникового запасу, працює над виробленням умінь вживати слова у правильній граматичній формі, удосконалює діалогічне мовлення, закладає основи монологічного або зв'язного мовлення. Школа покликана озброїти учнів навичками зв'язного мовлення. Це завдання усвідомлювалось і усвідомлюється...

Результати проведеної дослідно - експериментальної роботи дають підстави для таких висновків:
У результаті теоретичного аналізу наукових джерел підтверджено, що на уроках української мови мовленнєвий розвиток учнів є засобом і результатом читацької діяльності на кожному уроці, незалежно від жанрових особливостей творів і теми уроку. Усі види завдань, які застосовуються для розвитку читацької навички, аналізу творів, розвитку інших здібностей чи якостей читача, вимагають певного рівня мовленнєвого розвитку, що передбачає і розвиток мислення. Встановлено, що у процесі шкільного навчання розширюються функції мовлення, яке виникає і розвивається як засіб засвоєння і передачі знань. Мовлення виявляє себе і як засіб формування особистості, самоутвердження її в колективі. Уроки української мови мають величезні можливості для розвитку в учнів грамотного, логічно побудованого і образного мовлення, багатого за своїм структурно-логічним і змістовним складом. Приділяючи спеціальну увагу такому розвитку учнів, учитель готує їх до уважного сприймання художньої літератури. Джерелами збагачення словникового запасу учнів початкових класів є навколишня дійсність, навчальний процес, ілюстративний матеріал підручників, наочні посібники, технічні засоби і т. ін.
У ході дослідження визначено, що значне місце на уроках української мови відводиться вправам з розвитку мовлення. З перших днів навчання дитини у школі необхідно повсякденно працювати над словом, пояснювати різні його значення, добирати синоніми, вводити слова в речення, виявляти синоніми в ілюстративному матеріалі і т. ін. Вирішуючи ці завдання на уроках української мови, вчитель збагачує мовлення учнів кількісно, тобто поповнює їхній активний словник. Завдання вчителя у проведенні даної роботи полягає в тому, щоб школярі правильно сприйняли незнайоме слово в тексті, зрозуміли це слово з усіма його відтінками, засвоїли і закріпили у процесі виконання різних вправ з української мови і, нарешті, вжили його самостійно в...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу