*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасні технології в навчанні географії: проблеми і перспективи впровадження

курсовые работы, география

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2016

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 57

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ……………...5
1.1. Поняття «освітні технології», «педагогічні технології», «технології навчання»…………………………………………………………………...5
1.2. Теоретичні основи технології навчання…………………………………..7
1.3. Основні компоненти технології навчання………………………………12
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ……………………..15
2.1. Удосконалення уроків географії як основної форми організації навчання в середньому загальноосвітньому закладі……………………………………..15
2.2. Навчальна технологія – основа творчості вчителя географії…………….20
2.3. Застосування інноваційних технологій на уроці географії………………28
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….42
РОЗДІЛ І.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1.1. Поняття «освітні технології», «педагогічні технології», «технології навчання»
В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати на таких рівнях:
1. Загальнопедагогічний рівень функціонування педагогічної технології. Загальнодидактична, загальновиховна технологія репрезентує цілісний освітній процес у регіоні, освітньому закладі, на певному рівні навчання, чи виховання. У такому вигляді педагогічна технологія тотожна педагогічній системі, оскільки вона містить сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання (виховання), алгоритм діяльності суб’єктів і об’єктів навчально-виховного процесу.
2. Предметно-методичний рівень функціонування педагогічної технології. Йдеться про застосування педагогічної технології як окремої методики, тобто як сукупності методів і засобів реалізації певного змісту навчання та виховання в межах одного предмета, групи, в діяльності педагога.
3. Локальний (модульний) рівень функціонування педагогічної технології. Зорієнтована на цей рівень педагогічна технологія окремих частин навчально-виховного процесу, розв’язання окремих дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей тощо)[22] .
У зв’язку з цим правомірним є розмежування таких понять, як “освітня технологія ”, “педагогічна технологія ”, “технологія навчання (виховання, управління) ”, оскільки кожне з них має свою ієрархію цілей, завдань, змісту.
Об’єднують освітню, педагогічну технологію, а також технологію навчання (виховання, управління) актуальні для певного історичного етапу освітні концепції, педагогічні парадигми (системи поглядів).
Освітня технологія. Вона відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього простору. Призначення освітніх технологій полягає у розв’язанні стратегічних для системи освіти завдань: прогнозування розвитку освіти, проектування і планування цілей, результатів, основних етапів, способів,...
ВСТУП
Вивчення географії допомагає учням пізнати довкілля, де вони живуть, а також дізнатися про близькі та віддалені території. Діти усвідомлюють роль людини, її можливості у вирішенні проблем, які виникають у процесі освоєння навколишнього світу. Географічний матеріал дозволяє відкрити, з одного боку, творчі, суспільно значущі можливості людини, з іншого, – її безвідповідальне ставлення до довкілля.
Проблемам педагогічних технологій присвячено чимало наукових досліджень С.П. Бондаря, І.М. Дичківської, Л.В. Пироженко, О.І. Пометун. Такі вчені, як Н.В. Лєскова, С.Г. Копернік, В.П. Корнєв,Л.І. Круглик, С.М. Пальчевський, Г.П. Пустовіт, А.Й. Сиртенко, Б.А. Чернов в останніх публікаціяхрозглядали певні аспекти інноваційних підходів у викладанні географії.
Поняття "педагогічна технологія" останнім часом дедалі більше поширюється в науці і в освіті. Його варіанти – "педагогічна технологія", "дидактична технологія", "технологія навчання", "освітнітехнології", "технології в навчанні", "технології в освіті" – широко використовуються в психолого-педагогічній літературі і мають понад 300 формулювань залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу. Саме підвищенний інтерес до цього терміну і зумовив актуальність нашого дослідження.
Мета роботи – розкрити педагогічні умови ефективності педагогічних технологій на уроках географії, перспективи та проблеми їх впровадження.
Об’єктом дослідження – став урок географії в загальноосвітніх школах, а предметом – педагогічні технології навчання.
Мета роботи досягнута за допомогою таких завдань:
- Визначення сутності понять «освітні технології», «педагогічні технології», «технології навчання»;
- Ознайомлення з теоретичними основами технологій навчання;
- Визначення основних компонентів технології навчання;
- Аналіз удосконалення уроків географії як основної форми організації навчання в середньому загальноосвітньому закладі;
- Опрацювання навчальної технології як основа творчості вчителя...

1. Розмежовують такі понять, як “освітня технологія ”, “педагогічна технологія ”, “технологія навчання (виховання, управління)”.
2. Освітня технологія відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього простору.
3. Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій у навчально-виховному процесі за наявності певних умов.
4. Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах певного предмету, теми, питання і в межах обраної технології.
5. Технології максимально пов’язані з навчальним процесом, діяльністю тих, хто навчає, і тих, хто навчається.
6. Сам термін “технологія” грецького походження і означає знання про майстерність.
7. Уперше термін “технологія” стосовно процесу виховання запропонував А. Макаренко.
8. Технологічний підхід характеризує спрямованість педагогічних досліджень на вдосконалення діяльності навчання, підвищення її результативності, інструментальності, інтенсивності.
9. Основних характеристики технологій навчання: системність, науковість, концептуальність, відтворюваність, діагностичність, ефективність навчання, його вмотивованість, алгоритмічність, інформаційність, оптимальність.
10. Технологія навчання – упорядкована сукупність і послідовність методів і процесів, які забезпечують реалізацію проекту дидактичного процесу і досягнення діагностованого результату
11. Технологія особливу увагу приділяє питанням контролю якості засвоєння і діагностики причин відставання учнів у навчанні.
12. Урок - форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії певного складу вчителів та учнів.
13. Урок містить мету, зміст, методи, форми та засоби навчання, діяльність з організації та управління.
14. В умовах зміни парадигми виникає необхідність удосконалення уроку.
15. Основною метою уроку є засвоєння знань, формування умінь і навичок під час самостійної роботи, яка сприяє підготовці учнів до життя, поведінки в природі і суспільстві.
16. Навчальна технологія...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу