*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Машинобудівний комплекс України

рефераты, Экономика и управление народным хозяйством

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1226

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Умови і чинники розвитку та розміщення
2. Сучасний стан та особливості розміщення галузей машинобудування України
3. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування України
Висновок
Список використаної літератури
Вступ.

Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників економічного, і насампе¬ред промислового розвитку країни. Велике значення машинобудування в народногоспо¬дарському комплексі визначається тим, що воно вироб¬ляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють за¬соби виробництва (робочі машини і апарати, верстати, технологічне і силове устаткування, контрольно-вимірю¬вальні прилади, технічні засоби автоматики тощо), так і для галузей, які виробляють предмети споживання (ма¬шини для сільського господарства, технологічне устат¬кування для легкої і харчової промисловості і т. п.), а та¬кож самі предмети споживання (легкові автомобілі, по¬бутову техніку, телевізори, радіоприймачі, відеотехніку, годинники тощо). Крім того, машинобудування вироб¬ляє різноманітне устаткування для будівництва, транс¬порту, зв'язку, торгівлі, спецобладнання для невиробни¬чих галузей, а також продукцію оборонного призначення.
Машинобудівний комплекс охоплює два десятки спеціалізова¬них галузей. До нього належать практично всі галузі машинобуду¬вання (крім годинникової). Він є основою важкої індустрії й відіг¬рає вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази. В су¬часних умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль у прискоренні науково-технічного прогресу. Випускаючи знаряд¬дя праці для різних галузей народного господарства, машинобу¬дування реалізує досягнення науково-технічного прогресу і за¬безпечує комплексну механізацію та автоматизацію виробництва. [6]
Висновок.

Економіка України традиційно спирається на потужний фундамент вітчизняного машинобудівного комплексу - велетня індустрії та бази розробки і застосування новітніх технологій, могутнього рушія науково-технічного прогресу. Упродовж багатьох років Україна займає гідну позицію у проектуванні і виробництві авіакосмічної техніки, суднобудуванні, верстатобудуванні, енергетичному і транспортному машинобудуванні.
Сьогодні для розвитку машинобудівного комплексу створюється сучасна нормативно-правова база, ведеться послідовна робота з освоєння ринкових механізмів.
Машинобудування є матеріальною основою технічного переозброєння економіки. Науково-технічний прогрес прискорює накопичення капіталу, що в свою чергу сприяє підвищенню попиту на засоби виробництва, передусім на машини й устаткування. Одним із наслідків науково-технічної революції є швидке моральне зношування засобів виробництва.
Технічний прогрес спонукає дедалі частішу зміну типів та моделей виробів. Моделі продукції старіють та змінюються значно раніше, ніж зношуються знаряддя праці, спеціально спроектовані для виготовлення цього виробу. Істотно зростає питома вага серійного, а часом і дрібносерійного випуску.[5]
Відновлення вітчизняного машинобудування і посилення завдяки цьому рівня економічної і воєнно-економічної безпеки повинно сприяти вирішенню гострих соціальних проблем, насамперед, трудової зайнятості. Йдеться про прогресивну трудову зайнятість через залучення до виробництва висококваліфікованої робочої сили як в машинобудуванні, так і за допомогою високотехнологічної машинобудівної продукції в інших галузях економіки і воєнній сфері.
Зарубіжний досвід свідчить, що тільки інноваційним шляхом можна досягти поступового відновлення вітчизняного машинобудування як стратегічно важливого фактора національної безпеки. Україна має для цього поки ще фізично не зруйнований виробничий і науково-технічний потенціал.
Необхідно також створення сприятливого...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу