*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE (модульна об’єктно орієнтована динамічна навчальна система)

дипломные работы, информационные технологии

Объем работы: 65 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 913

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП ................................................................................................................. 3
РОЗДІЛ 1. КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ .......................... 5
§ 1.1. Роль та місце комп’ютерно-комунікаційних технологій
у забезпеченні навчального процесу................................................... 5
§ 1.2. Історія розвитку технологій дистанційного навчання....................... 7
§ 1.3. Загальні вимоги до програмних засобів використовуваних для
забезпечення потреб навчального процесу ..................................... 10
§ 1.4. Порівняльні характеристики систем управління навчальними
ресурсами ............................................................................................. 15
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ РЕСУРСАМИ
MOODLE............................................................................................. 17
§ 2.1. Загальна характеристика системи MOODLE ................................... 17
§ 2.2. Створення навчального курсу “Операційні системи” у
середовищі системи управління навчальними ресурсами
MOODLE.............................................................................................. 40
ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................ 45
ДОДАТКИ............................................................................................................ 47
ВСТУП
Актуальність теми. Широке впровадження комп’ютерно-комунікаційних технологій у навчальний процес породжує ряд проблем, що стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, гуманітаризації освіти та гуманізації навчального процесу, інтеграції навчальних предметів і фундаменталізації знань.
Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищої освіти.
Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Використання сучасних інформаційних технології дає можливість розкрити гуманітарний потенціал навчальних дисциплін, пов’язаний з формуванням наукового світогляду, розвитком аналітичного і творчого мислення, суспільної свідомості та свідомого ставлення до навколишнього світу [4]. Сучасний науково технічний поступ характеризується високою роллю “інформаційних процесів”, в яких “товарним продуктом” є не матеріальні об’єкти, а інформація; при цьому той факт, що наука розглядається як продуктивна сила, вимагає якомога інтенсивніше вводити в обіг цей “продукт” [6].
Процес навчання – це цілеспрямована діяльність, в ході якої вирішуються завдання освіти, загального розвитку і виховання. Всі ці функції навчання опосередкуються через інформацію. Правильна організація діяльності з метою передачі та опрацювання навчальної інформації створює умови для активного й успішного навчання [7].
Навчання як система включає дві підсистеми: діяльності вчителя (навчаюча діяльність) і учня (учбова діяльність). Відношення між ними становлять особливий вид взаємодії - управління.
Управління – це процес цілеспрямованого впливу (воздействия - рос.) на об’єкт, що здійснюється для організації його...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.— К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64с.
2. Борк А. Компьютеры в обучении: чему учит история // Информатика и образование. 1990. – №5. – С.110-118.
3. Грубінко В.В., Бабин І.І., Гузар О.В. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. — 48 с.
4. Жалдак М.І. Гуманітарний потенціал інформатизації навчального процесу // Проблеми інформатизації освіти. Збірн. наукових праць. –К.: УДПУ, 1994. – С.3-20.
5. Кравченко Г.Г., Цалюк В.3. Выбор програмных средств в курсе информатики //Информатика и образование. 1998. – №8. – С.93-97
6. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Олійник Т.О., Савченко Н.В. “Дистанційне навчання” /За редакцією проф. Кухаренка В.М./ Харків, 1999. – 216 с.
7. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування /За редакцією проф. Кухаренка В.М./ Харків, 2001. – 282 с.
8. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 191 с.
9. Наумов В.В. Разработка програмных педагогических средств // Информатика и образование. 1999. – № 3. – С.36-40.
10. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/ Машбиць Ю.І., Гокунь О.О., Жалдак М.І. та ін./ За ред. Машбиця Ю.І./ Інститут психології ім Г.С. Костюка АПН України. – К.:ІЗМН, 1997. –264 с.
11. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворныеидеи: Пер. с англ. / Под ред. А.В. Беляевой, В.В. Леонса. – М.: Педагогика, 1989. – 224 с.
12. Петрів В.Ф. Проблеми викладання інформатики// Комп’ютер в школі та сім’ї. 1999. – №3. – С.3-6.
13. Сергеева Т., Чернявская А. Дидактические требования к компьютерным обучающим программам // Информатика и образование. – №1. 1988. – С.48-51.
14. Шолохович В.Ф. Информационные технологии...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу