*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE

дипломные работы, информационные технологии

Объем работы: 73 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 1244

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Контроль знань як дидактична проблема. Тестові технології в навчальному процесі 5
§1.1 Трактування поняття «контроль знань» у науковій літературі. Функції контролю 5
§1.2 Історія виникнення тесту. 11
§1.3 Теоретичні основи сучасної тестології 13
§1.4 Критерії вимірювання рівня знань 18
§1.5 Практика підготовки тестових завдань та тестів 24
РОЗДІЛ 2. Практична реалізація контролю знань на прикладі вивчення тем: «Текстовий редактор MS Word» та «Табличний процесор MS Excel» 38
§2.1 Практична реалізація вивчення теми «Текстовий редактор MS Word», «Табличний процесор MS Excel» 38
§2.2 Модуль тестового контролю системи управління навчальними ресурсами Moodle 48
§2.3. Використання тестових форм контролю знань під час вивчення тем «Текстовий редактор MS Word», «Табличний процесор MS Excel» в умовах використання системи управління навчальними ресурсами Moodle 54
ВИСНОВКИ 60
ЛІТЕРАТУРА 62
ДОДАТКИ 63
ВСТУП
Актуальність проблеми. За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційного навчання (ДН), яке завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи освіти набуває в Україні. Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі ДН. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. ДН — це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.
Однією з найбільших проблем, які постають при впровадженні дистанційного навчання, є організація контролю знань студентів. Традиційне опитування є недоцільним і майже не можливим в умовах ДН, тому основну роль в перевірці знань займають тести.
Комп’ютерне тестування дозволяє створити для всіх учнів однакові умови, виключає психологічні бар’єри та недоліки усного спілкування учня і педагога. Сучасні автоматизовані інформаційні системи здатні забезпечити оперативну обробку результатів за досить розвиненими алгоритмами, що наближає їх до експертних систем педагогічної діагностики. Це значно розширює можливості тестування в порівнянні з іншими формами контролю знань.
Тестовий контроль знань завжди належав до тих складових навчального процесу, які викликали неоднакове до себе ставлення з боку викладачів. Одні розглядали тести як засіб радикального перетворення навчального процесу у напрямі їхньої технологізації, зниження трудомісткості, і ставали ентузіастами цього методу. Інші бачили в тестовому контролі засіб приниження ролі педагога, сприймали тести як засіб виразу недовіри до традиційних оцінок.
Об’єктом дослідження є...
ЛІТЕРАТУРА
1. Аванесов В. С. Методологические и теоретические основы тестового педагогического контроля.
2. Анастази А. Психологическое тестирование: Пер. с англ. В 2 кн. / Под редакцией К.М. Гуревича, В.И. Лобовского. – М.: Педагогика, 1982. – Кн. 1. 316 с.
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 688 с.
4. Беспалько В.П. Лекции по педагогике для слушателей ФПК и аспирантов. – М.: МЗ РСФСР, 1977. – 60 с.
5. Габрусєв В.Ю. Олексюк В.П. Організація тестового контролю засобами системи управління навчальними ресурсами Moodle // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2005. – № 6. – С. 25-32.
6. Кейс С, Свэнсон Д. Создание письменных текстовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам/ Национальный совет медицинских экзаменаторов.– Филадельфия, шт.Пенсильвания, США, 1996.– 120 с.
7. Леонський В.Д., Лавінський М.С., Паращенко Л.І. Організація тестування у середньоосвітньому навчальному закладі/ Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка.-К., 2001-72с.
8. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. –М., 2000. – 352с.
9. Машбиц Е.И., Андреевская В.В., Комиссарова Е.Ю. Диалог в обучающей системе. – Киев: Высшая школа, 1989. – 184 с.
10. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навчальний посібник: У 4 ч.-К.: Навч. книга, 2003.-Ч. 1-2.
11. Jason Cole. Using Moodle. – O'Reilly, 2005.– 238 p.
12. www.moodle.org
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Структура навчального курсу вивчення теми «Табличний процесор MS Excel»
Електронна таблиця (ЕТ)— сховище для зберігання відповідним чином структурованої сукупності даних різних типів. Електронна таблиця повинна розглядатися в курсі інформатики як об'єкт опрацювання, а табличний процесор — засіб опрацювання електронних таблиць. Під опрацюванням будемо розуміти аналіз даних, їх корекцію, синтез висновків, прийняття рішень, експерименти — все, що стосується дослідницької...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу