*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Договір перевезення вантажу

курсовые работы, гражданское право

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1831

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 2
1. Поняття цивільного договору 3
2. Загальні положення договорів про надання послуг 13
3. Договори про перевезення вантажів 14
3.1 Юридичні ознаки та сторони договору перевезення вантажу 15
3.2 Основні обов’язки перевізника та відправника 16
3.3 Претензії та позови щодо договору перевезення вантажів 20
3.4 Договір перевезення пасажира та багажу 21
4. Правове регулювання перевезення вантажів 23
5. Правове регулювання перевезення вантажів Дунаєм 29
5.1 Угода про загальні умови перевезення вантажів у міжнародному сполученні по Дунаю 30
5.2 Угода про взаємне агентування суден у Дунайських портах 31
Висновок 35
Список використаної літератури 37
Вступ
Актуальність даної роботи. Кожний, хто хоча б раз стикався з перевезенням вантажів по Дунаю, знає про деякі особливості правового регулювання, пов’язані з наявністю спеціальних актів у цій сфері.
Розвиток народного господарства та життя людей взагалі не¬можливо уявити без засобів переміщення (транспорту). Роль транспорту полягає в наданні специфічних послуг, пов'язаних із переміщенням товару або людини в просторі.
ЦК України відносить до підстав виникнення зобов'язань із перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти договір пере¬везення. Тобто не є підставою виникнення цього виду зобов'я¬зань план перевезення вантажів. Правове регулювання договору перевезення здійснюється главою 64 ЦК, Законом України "Про транспорт"та спеціаль¬ними правилами щодо окремих видів перевезення.
Предмет дослідження складають суспільні відносини у сфері перевезення вантажів.
Об’єктом дослідження виступають норми цивільного, господарського законодавства України та міжнородно-правові акти.
Метою дослідження є визначення особливостей правового регулювання перевезення вантажів в Україні
Відповідно до мети, завдання дослідження полягають у:
- встановленні загальних засад правового регулювання договору перевезення вантажів;
- аналізі сучасних тенденцій у сфері правової охорони прав суб’єктів договорй перевезення ваннтажів, а також ефективного захисту прав та економічних інтересів суб'єктів зазначених прав;
- визначенні перспектив розвитку законодавства з питань перевезеннЯ вантажів, а також захисту прав та економічних інтересів суб'єктів зазначених прав.

1. Поняття цивільного договору
Одним із основних та найбільш розгалужених інститутів зобо¬в'язального права є договірне право, під яким слід розуміти сукупність цивільно-правових норм, які регулюють суспільні відносини шляхом досягнення відповідних домовленостей (ком¬промісів) між юридично рівними особами. Основоположною категорією в договірному праві є цивільно-правовий дого¬вір — домовленість двох або більше...
Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30. – Ст. 141.
2. Господарсько процесуальний кодекс України. – К.: Школа, 2002. – 96 с.
3. Господарський кодекс України. – К.: Школа, 2003. – 192 с.
4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. – К.: Парламентське видавництво. – 2003.
5. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. Загальна частина. – К.: Наукова думка, 2000. – 301 с.
6. Гражданское право. Часть первая: Учебник./Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 536 с.
7. Гражданское право. Том 1. Учебник./Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: “ПБОЮЛ Л.В. Рожников”, 2001. – 632 с.
8. Действующее международное право. В 3-х томах, Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 3. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999. – 832 с.
9. Исаков С.Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юридическая литература, 1984.
10. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. Фак. Вузів. – К.: Вентурі, 1996.
11. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець: Наук. Керівник Л.А. Жук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 292 с.
12. Теория государства и права./Под ред. С.С. Алексеева. – М., 1985.
13. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. – К.: А.С.К., 2001. – 832 с. – (Экономика. Финансы. Право).
14. Цивільне право України. – Т.1. – К., 1999.
15. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін. – За ред.Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.
16. Цивільне право України. Частина перша./ За ред. проф. Ч.Н. Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. – Х.: Право, 2000. – 368 с.
17. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн./За ред....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу