*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Закон як джерело конституційного права

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 978

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 2
Розділ І. Поняття закону як джерела Конституційного права 5
1.1 Поняття джерела Конституційного права 5
1.2 Поняття закону як джерела Конституційного права України 14
1.3 Класифікація законів як джерела Конституційного права України 18
Розділ ІІ. Порядок підготовки та прийняття законів 23
2.1 Законотворчий процес та його основні етапи 23
2.1 Введення в дію 25
2.2 Набрання законами України чинності 28
Висновки та пропозиції 32
Список використаної літератури 35
Вступ
Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову. Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути президентства, конститу¬ційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін.
Почалось становлення сучасного українського парламен¬таризму цілісної системи органів виконавчої влади та правосуддя .
Водночас відійшли у небуття колишні загальносоюзні дер¬жавні органи й організації та численні недемократичні інсти¬тути (однопартійність, цензура тощо).
У суспільстві почала складатися реальна багатопартійність, демократична виборча система, місцеве самоврядування тощо.
Українська держава поступово входить у світове співтова¬риство як повноправний і рівноправний суб'єкт.
Поряд із змінами в організації держави й суспільства і завдяки їм відбуваються зміни у правовій системі в цілому. З перших років незалежності було прийнято значну кількість принципово нових законодавчих актів України, замість колиш¬ніх союзних законів і підзаконних актів, та істотно оновлено чимало чинних законів. Складається якісно нова система права України, в тому числі її провідна галузь — конституційне право.
Актуальність теми. Важливим етапом в українському державотворенні й зако¬нотворчості, у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 1996 р. нової Конституції України. Ця Конституція проголосила Україну суверенною, незалеж¬ною, демократичною, соціальною, правовою державою, визна¬ла людину найвищою соціальною цінністю і утвердила реальне народовладдя. Вона підсумувала попередній розвиток сус¬пільства й держави, створила об'єктивно необхідні правові основи їх функціонування і подальшого розвитку, зумовила незворотність цих процесів і нове ставлення до України інших держав та міжнародних органів й організацій.
Найбільш рельєфно сутність...
Список використаної літератури
1. Акт проголошення незалежності України //ВВРУ. – 1991. - №38
2. Конституція України Відомості Верховної Ради України. 1996. — № 18
3. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 року). – ВВРУ. – 1990. - №31.
4. Угода про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною від 14 червня 1994 року, ратифікована Законом України від 10 листопада 1994 року // Представництво Європейської комісії в Україні. — К., 1998.
5. Указ Президента України «Про Національну Раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від ЗО серпня 2000 року // Офіційний вісник Укра¬їни. - 2000. - № 35. - С. 1481.
6. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Друге видання, виправлене й доповнене. - К.- 1998. -412с.
7. Конституційне законодавство України (законодавство, коментар, офіційне тлума¬чення). - К., 2000. - С. 777.
8. Конституційний акт Верховної Ради Литовської Республіки про неприєд¬нання Литовської Республіки до пострадянських східних союзів (Ведомости Верховного Совета и Правительства Литовской Республики. — 1992. — № 18. — Ст. 513).
9. Конституція і конституційні акти України. Історія і сучасність. — К., 2001. — С. 256.
10. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 16 серпня 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 33. — С. 1735.
11. Копєйчиков В.В. Теорія держави і права - К.: Юрінформ, 1995.
12. Косинський В.Законотворчий процес та процедура, їх основні стадії та етапи // Право України. - № 6, 1999 рік.
13. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. – Тернопіль, Видавництво “Карт – бланк”. – 2002 р., 235 с.
14. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. — М., 2001. — С. 168.
15. Лейст 0.Э. Теория права и государства. М., 1996.
16. Магазинер Я.М. Лекции по государственному праву (Общее государственное право) — Пг., 1919. — С. 50.
17. Погоріло В...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу