*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Договірні зобов’язання

курсовые работы, гражданское право

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1690

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Зміст

Вступ 3
1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 5
1.1 Склад зобов’язання 5
1.2 Класифікація зобов’язань 10
2. Договірні зобов’язання 12
2.1 Договір у цивільному праві 12
2.2 Система договорів в цивільному праві. Господарський (підприємницький) договір 16
3 Недоговірні зобов’язання 22
3.1 Зобов’язання, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля 23
3.2 Зобов’язаня із заподіяння шкоди 25
3.3 Зобов’язання із рятування колективного і державного майна 28
4 Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 29
5 Способи забезпечення виконання зобов’язань 34
Загальні висновки 37
Використана література 38
Вступ

В системі цивільного права України інститут зобов’язального права поряд з інститутом власності посідає важливе місце.
Зобов’язальне право — одна з найважливіших підгалузей цивільного права, норми якої регулюють широке коло відносин, головне місце серед яких належить відносинам майнового обігу. Йдеться про договірні відно-сини, пов’язані з передачею майна від однієї особи до іншої у власність або у користування, виконанням робіт та наданням послуг тощо. Крім до-говірних відносин, зобов’язальне право регулює відносини, що виникають, зокрема, і односторонніх правомірних дій, заподіяння школи, безпідстав-ного збагачення.
При цьому згадані майнові відносини характеризуються значною різ-номанітністю. Кожний вид зобов’язань має свої особливості, що зумовлює їх відносну самостійність та існування окремих інститутів зобов’язального права. Разом з тим є й загальні правила, які поширюються на усі види зо-бов’язань. Саме вони й становлять загальні положення про зобов’язання. До них належагь положення про поняття і види зобов’язань, способи їх виконання, способи забезпечення виконання зобов’язань, відповідальність за порушення зобов’язань, підстави їх припинення.
Оскільки будь-яке зобов’язання є цивільними правовідносинами, зо-бов’язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини.
Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов’язань. У зарубіжному цивільному законодавстві, зокрема у Французькому цивільному кодексі, поняття зобов’язання іноді застосовується як синонім поняття договору. Так, ст. 1101 ФЦК визначає предмет договору і предмет зобов’язання. В подальшому в інших статтях терміни "договір"і "зобов’язання"використовуються як тотожні. Найбіль-шу деталізацію поняття зобов’язання дістало у французькій цивілістичній літературі. Слід зазначити, що автори, які звертаються до даного питання, розрізняють зобов’язання як родове поняття і договір як одну з підстав йо-го виникнення....
Використана література

1. Конституція України: Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44.
3. Агарков ММ. Обязательство в праве. — М., 1940.
4. Гордон М.В. Система договоров в гражданском праве // Ученые записки Харьковского юридического института. — 1954. — Вып. 5.
5. Гражданское право Украины. / Под ред. Проф. Пушкина А.А. и доц. Самойленко В.М. – Х., 1996
6. Гражданское право Украины. Часть II: Учебное пособие/ (Под редакцией Слипченко С.А., Кройтер В.А.) – Харьков: Эспада,2000
7. Дашков П.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладення до виконання. — К., 1996.
8. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причененного субъектами гражданского права. – Х.: Консум, 1996.
9. Иоффе О.С. Обязательственное право. — М.,1975.
10. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции: Сб. Гражданско-правовой договор и его функции. — Свердловск, 1980.
11. Новицкий И.Б., Лунц П.А. Общее учение об обязательстве. — М., 1950.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу