*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМОДЯНИНА В УКРАЇНІ

контрольные работы, Теория государства и права

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1441

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ

1. Поняття основ правового статусу громадян України та його елементи............3
2. Принципи правового статусу громадян України.................................................6
3. Основні конституційні права і свободи громадян України..............................11
4. Основні конституційні обов’язки громадян України........................................14
5. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України.........................17
ПОНЯТТЯ ОСНОВ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

Правовий статус особи — це система закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов'язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб'єкт права (тобто як такий, що має правосуб'єктність) координує своє поведінку в суспільстві [10, с. 215]. Таке визначення правового статусу дає О.Ф. Скакун, однак існують і більш лаконічні визначення, так А.М. Колодій та А.Ю. Олійник визначають етимологічне поняття правового статусу як правове становище чи положення соціального суб'єкта в суспільстві та державі. Для них це означає характеристику певного становища індиві¬да в суспільстві та державі. Воно може бути різним, регулюва¬тися різними правовими нормами та мати різні характерні оз¬наки. Залежно від індивідуальних або типових ознак, що мають індивіди як суб'єкти права, норми права закріплюють повноту його правового положення або повну уніфікацію, спеціалізацію чи обмеження [3, с. 131]. М. І. Матузов вважає, що правовий ста¬тус особи — це юридично закріплене становище особи в сус¬пільстві [7, с. 17]. Деякі автори вважають, що це поняття складається з соціально допустимих і необхідних можливостей особи не просто як індивіда, а як громадянина. М. В. Вітрук визначає правовий статус як систему юридичних прав, свобод, обов'яз¬ків і законних інтересів в їх єдності, основу чи ядро її правово¬го становища [1, с. 23].
Під правовим становищем особи розуміється юридичний статус громадянина. Правовий статус особи без громадянства, іноземного громадянина — самостійні категорії, однак, зважаючи на те що вони формуються на основі правового становища громадянина певної держави, доцільно говорити про правове становище особи в цілому. Поняття «правовий статус особи» і «правове становище особи» є рівнозначними.
Правове становище людини і громадянина, як у цілому, так і окремо, обумовлюється особливостями соціального статусу, що існує в даний період розвитку суспільства і держави....
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Витрук Н. В. Основы теории положення личности в социалистическом обществе. - М., 1979. - С. 31.
2. Годованець В.Ф. Конституційне право України. – К.: МАУП, 2005. – 360 с.
3. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні. – К.: Юрінком Інетер, 2004. – 336.
4. Конституційне право України // За ред. Ю.М. Тодики. – К.: Видавничий дім, 2007. – 544 с.
5. Кравченко В.В. Конституційне право України. –К.: Атака, 2007. – 568 с.
6. Кравченко В.В. Конституційне право України. –К.: Атака, 2002. – 192 с.
7. Матузов Н. И. Правовая система и личность. - Саратов, 1987. - С. 48.
8. Основи конституційного права України // За ред. В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 288 с.
9. Права человека // Под ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 2003. – 573 с.
10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Харків: Консум, 2001.
11. Філонов О. В. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін. – К.: Знання, 2006. – 215 с.;
12. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу