*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ ТМ «АЛМІ»

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 112 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 1349

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 7
1.1. Сутність та склад власного капіталу акціонерного товариства 7
1.2. Механізм управління власним капіталом акціонерних товариств, його передумови 17
1.3. Фактори, які впливають на стан управління власним капіталом акціонерних товариств 22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ ТМ «АЛМІ» 30
2.1 Методичне забезпечення управління власним капіталом 30
2.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства 38
2.3. Аналіз фінансового стану ВАТ ТМ «АЛМІ» 42
2.4. Аналіз власного капіталу підприємства 57
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ ТМ «АЛМІ» 67
3.1. Побудова системи формування власного капіталу акціонерного товариства 67
3.2. Напрями підвищення ефективності використання власного капіталу ВАТ ТМ «АЛМІ» 79
3.3. Оптимізація дивідендної політики підприємства 88
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ВСТУП

Актуальність теми. Однією з найпоширеніших форм колективної підприємницької діяльності є акціонерні товариства, які об’єднують широке коло учасників корпоративних відносин. Акціонерні товариства при формуванні капіталу в порівнянні з підприємствами інших форм організації господарської діяльності, мають переваги, що полягають у нарощуванні капіталу шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення на фондовому ринку і залученні на цій основі позикових коштів, не знижуючи фінансової стійкості.
Більшість акціонерних товариств України створювалися шляхом приватизації державних підприємств і одержали морально й фізично зношені основні фонди та майже повну відсутність високоліквідних оборотних коштів. Нераціональна система управління і відсутність ринково орієнтованої системи управління власним капіталом стали основними причинами погіршення фінансово-економічного стану акціонерних товариств. При цьому особливого значення набуває вдосконалення організаційно-економічного забезпечення управління власним капіталом акціонерного товариства.
Концептуальні підходи до визначення сутності категорії “капітал” були сформульовані в роботах учених-економістів – таких, як Ф. Енгельс, Ш. Жид, В. Леонтьєв, К. Маркс, Дж.-С. Міль, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Сміт та ін. Практичні особливості залучення коштів і використання капіталу підприємства розглянуті в роботах І. Балабанова, І. Бланка, А. Гойко, В. Ковальова, П. Орлова, А. Паланкоєва, В. Пономаренка, А. Садєкова, В. Татаринова, М. Хохлова, О. Ястремської та ін. У працях представлених авторів капітал підприємства розглядається з погляду управління, формування і використання, як правило, для підприємств усіх форм господарювання. Капітал акціонерного товариства і його формування мають характерні риси, обумовлені специфікою акціонерної форми господарювання й корпоративних відносин, і вимагають окремого розгляду та досліджень. Теоретичні і практичні дослідження особливостей корпоративної форми організації колективної...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України – К.: ВЕЛЕС, 2004. – 164 с.
2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576 - XII (із змінами і доповненнями).
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291// Бухгалтерський облік і аудит, № 9, 1999
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”// Все про бухгалтерський облік.- 2002, - № 84. – с. 19-22
5. Аранчій В. І., Чумак В. Д., Смолянська О. Ю., Черненко Л. В. Фінансова ді¬яльність підприємств: Навч. пос. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 240 с.
6. Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит: Пер. с англ.; Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 560 с.: ил.
7. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяль¬ність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
8. Белялов Т.Е. Інформаційні технології у забезпеченні розвитку фінансової діяльності підприємств корпоративного типу // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 10 (52). - С. 25-32.
9. Белялов Т.Е. Форми і методи управління фінансовими вкладаннями корпоративних підприємств. //Культура народов Причерноморья. - 2005. - № 66. - С. 205-211.
10. Белялов Т.Е., Корчинський В.Є. Управління фінансовою діяльністю корпоративних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, т. 2. – 2005. - № 6(74). - С 87 – 91
11. Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: «Знання», 1999. – 312 с.
12. Богатая И.Н. Стратегический учет собственности предприятия. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 320 с. - Серия "50 способов".
13. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. - К.: Кондор, 2005. - 356 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-е...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу