*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Міжнародні розрахунки по інкасо

курсовые работы, мировая экономика

Объем работы: 56 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 830

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
З М І С Т :
ВСТУП………………………………………………………………………….2
1. Розділ І. Інкасо, як один з видів міжнародних банківських розраху-нків……………………………………………….…………………...4
2. Розділ ІІ. Механізм здійснення інкасових операцій………………..17
3. Розділ ІІІ. Аналіз використання міжнародних розрахунків в Украї-ні на прикладі «Укрексімбанку»..………………….………………….34
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..56
ВСТУП
Організація міжнародних грошових потоків між суб'єктами господа-рювання застосовується на встановлених формах розрахунків та системі валютного регулювання. Порядок проведення розрахунків регламентуєть-ся відповідними міжнародними документами і угодами. Стандартизація документального оформлення розрахунків необхідна для забезпечення відповідних гарантій експортерам та імпортерам на поставку товарів та на їх оплату. Вона встановлює також систему однакового тлумачення прав, зобов'язань і відповідальності сторін.
Основними формами міжнародних розрахунків виступають банківсь-кий переказ, відкритий рахунок, але найчастіше використовується акре-дитив та інкасо.
При розрахунках на основі інкасо банк імпортера перераховує кошти на рахунок експортера після передачі імпортеру отриманих від банку екс-портера документів, передбачених контрактом, тобто застосовується схе-ма: платежі проти документів.
Актуальність даної теми полягає в тім, що експортне та імпортне документарне інкасо в іноземній валюті все частіше і ширше використо-вується ( в тому числі і В Україні) для здійснення клієнтами розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами і рекомендується клієнтам банку, які мають тривалі ділові стосунки з партнерами, що дозволяє здійснювати оплату після відвантаження товару. Беручи на себе зобов'язання з обслу-говування інкасо, Банк захищає право експортера на товар до моменту оплати документів чи акцепту векселя. Водночас в інтересах імпортера оплата відбудеться за фактично поставлений/відправлений товар.
Вигоди документарного інкасо для експортера :
­ документи не передаються покупцю, доти поки не буде зроблений платіж чи не буде акцептована тратта;
­ контроль над товаром до моменту платежу чи акцепту.
Вигоди документарного інкасо для імпортера:
­ платіж за товар за узгодженням сторін може бути відстрочений до прибуття чи товарів навіть на більш пізній термін;
­ можливість самостійно перевіряти документи.
Мета роботи – вивчення особливостей...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV.
2. Унифицированные правила по инкассо 1995 г. (публикация МТП № 522)
3. .Мазаракі А.А Воронова Є.М.“Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини” Конспект лекцій Київ 1995
4. Козменко В.М.. “Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.47—64
5. Васюренко О.В. «Банківські операції комерційних банків.»/-К.;Т-во "Знання", КОО, 2000.-243 с;
6. Власик В.Є. Теоретичні та практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи: Монографія. – Дніпропетровськ: ДДФА. - 2005
7. Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації\К. - Фінанси України, 2005 р. № 12, с. 89-94.
8. Гавальд К., Стуфле Ж. Банковское право. М., 1996, с. 472
9. Ефимова Л. Г. Ответственность банков при осуществлении ими расчетных операций. // Хозяйство и право. 1995. № 12. С. 66
10. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Тернопіль, 1997
11. Пахомов Ю.М. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Київ, 1997.
12. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. Київ, 1998.
13. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика. Киев, 1999
14. Хозяйство и право. 1995. № 12. С. 66
15. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: Инфра-М, 1999. 512 с.
16. http://www.minjust.gov.ua

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу