*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Міжнародні розрахунки

рефераты, мировая экономика

Объем работы: 23 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 615

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ 3
1. Сутність та призначення міжнародних банківських розрахунків 5
2. Види міжнародних розрахунків: 10
? Відкритий рахунок 10
? Документарне інкасо 10
? Документарний акредитив 12
? Авансовий платіж 17
? Банківський переказ 17
? Розрахунки з використанням векселів і чеків 18
? Розрахунки кредитними картками 19
? Валютний кліринг 19
3. Заключення 22
Список літератури
Вступ

Зовнішня торгівля є одним із найважливіших показників економічного становища держави. Досвід перших років незалежності України не тільки показав, але і дав можливість відчути всьому населенню, наскільки важлива зовнішня торгівля для процвітання держави і благополуччя її громадян. Тому розвитку зовнішньої торгівлі придається дуже важливе значення з боку керів-ництва країни. Про це свідчить політика, що змінилася за останні роки у від-ношенні до Росії і інших країн СНД, активні візити голови держави в розви-нені країни і країни, що розвиваються з метою встановлення сприятливих економічних відносин і поширення ринків збуту для українських товарів.
Проте для успішної інтеграції України в світову економічну співдруж-ність необхідно добре знання фінансового механізму і особливостей зовні-шньої торгівлі. В іншому разі зустрічі у верхах залишаться тільки зустрічами.
Нажаль, Україна з точки зору зовнішньої торгівлі опинилася в недобро-му становищі після проголошення незалежності через відсутність націона-льних кадрів, що прекрасно знають фінанси зовнішньої торгівлі. Раніше фак-тично вся зовнішня торгівля – Радянський експорт і імпорт – була сконцен-трована в руках невеликого числа радянських зовнішньоторгових об'єднань, в рамках яких одна фірма чи практично дві-три людини, вирішували всі питання продажу і закупки певної номенклатури товарної продукції. Основна частина фахівців з зовнішньої торгівлі була сконцентрована в Москві.
Проголошення України незалежною державою привело до того, що українські підприємства одержали право безпосереднього виходу на зовніш-ній ринок. Деякі з них вже раніше мали контакти з західними покупцями чи поставщиками, проте, майже завжди ці контакти не здійснювалися прямо, а при участі зовнішньоторгових об'єднань і галузевих міністерств. Більшість українських підприємств не мала ніяких зв'язків з західними фірмами.
Необхідною передумовою і обов'язковою умовою зовнішньоторгових угод є виконання цілого ряду операцій, пов'язаних із...
Література:

1. Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб.
пособие. — М.: Маркетинг, 2000.
2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч.
для студ. вузів. — К.: Знання, 1999.
3. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К.:
МАУП, 2000.
5. Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: МАУП,
2001.
6. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов:
В 2 ч. — М.: Междунар. отношения, 2000.
7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /
Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2000.
8. Международные экономические отношения / Под общ. ред. В. Е. Ры-
балкина. — М., 1998.
9. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. вузів /
В. В. Козик та ін.— Львів: Львівська політехніка, 1999.
10. Овчинников Г. П. Международная экономика: Учеб. пособие. —
2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 1999.
11. Світова економіка: Підруч. / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач,
О. І. Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу