*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 476

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………… 3
Взаємодія органів державного управління як фактор подолання
фінансової кризи …………………………………………………………. 5
1. Ризики економічного зростання ……………………………… 8
2. Ризики цінової стабільності …………………………………… 9
3. Ризики зовнішнього сектору економіки …………………….. 10
4. Ризики фінансової системи …………………………………… 11
5. Ризики функціонування системи державного управління …. 12
Висновки ………………………………………………………………… 16
Використані джерела …………………………………………………... 17
Тема роботи «Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи».
В роботі надається власне бачення варіантів подолання фінансової кризи в Україні та місця в цьому процесі грошово-кредитної політики; наголошується на взаємозалежності ефективності застосування інструментів регулювання грошово-кредитного ринку та заходів, що повинні бути запроваджені в рамках програми антикризових дій.
Сучасна світова фінансова криза стала викликом для економік багатьох країн світу, в тому числі й для України. Хоча вона розгорталася доволі повільно, послі¬довно охоплюючи різні країни та ринки, в Україні її настання виявилося неспо¬діваним, отже, господарюючі суб'єкти опинилися в непередбачуваній ситуації. Передусім це було пов'язано зі специфічним характером розвитку самої кризи, яка у нас розпочалась як криза ліквідності, потім переросла у валютну, а пізніше, через падіння обсягів виробництва і зростання заборгованості за кредитами, прак¬тично перетворилася на економічну.
Характеризуючи першопричини фінансової кризи, Н. Веллінк, прези-дент Бан¬ку Нідерландів і голова Базельського комітету з банківського нагляду, на IX річній конференції GARP з ризик-менеджменту назвав три фундаментальні причини, які сприяли розвитку кредитної кризи та її трансформуванню у фінансову. Ідеться, зокрема, про недосконалість:
1) механізму ініціювання та стандартів надання кредитів;
2) методик вимірювання та управління ризиком для складних структу-рова-них продуктів і фінансових інновацій у кредитному посередництві;
3) процедур контролю й нагляду за фінансовими інноваціями.
Для вітчизняних умов найсуттєвіше значення серед зазначених факторів мав перший чинник, що діяв у поєднанні з недосконалим механізмом управління кре¬дитними ризиками. Однак найбільший вплив на вітчизняний фінансовий сектор справила валютна криза, яка, у свою чергу, була обумовлена стрімким зростан¬ням дефіциту платіжного балансу і зменшенням припливу обсягів іноземної ва¬люти внаслідок скорочення експорту, а...
Проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки. Для подолання на¬слідків фінансово-економічної кризи необхідно розробити комплекс взаємо¬пов'язаних заходів щодо взаємодії фінансового і нефінансового секторів економі¬ки і узгодити дії всіх органів державної влади та суб'єктів господарювання з метою їх виконання. При цьому ключова роль повинна належати розробці та реалізації державної стратегії економічного й соціального розвитку, яка передбачала б чіт¬кий розвиток окремих галузей національної економіки, експортно-імпортну, енер-гетичну політику тощо, а також реалізацію завдань грошово-кредитної політики Національним банком України на основі інструментів її точного налаштування на незалежній основі.
До того ж, з огляду на перспективу загальної світової фінансової нестабіль¬ності, на нашу думку, слід запровадити й інституційно оформити ефективну і по¬стійно діючу систему моніторингу фінансової системи в цілому і банківського сек¬тору зокрема. Методологічні та методичні основи такої системи вже розроблено Національним банком, Міністерством економіки та Міністерством фінансів Украї¬ни, підготовлено необхідні системи показників, інформаційно-аналітичну базу то¬що. Отже, залишається організаційно оформити відповідні рішення і створити в структурі зазначених органів державної влади підрозділи з моніторингу та забез¬печення фінансової стабільності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу